marinopoulos 100Δραματικές είναι οι εξελίξεις στην αλυσίδα Μαρινόπουλος, αφού η εταιρεία που παρέπαιε τα τελευταία χρόνια, σήμερα σε μια προσπάθεια να προστατευθεί από τους πιστωτές της κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στον πτωχευτικό κώδικα.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην εταιρεία που επικαλείται το Capital.gr η Μαρινόπουλος πρόκειται να εκδώσει σχετική ανακοίνωση μέσα στις επόμενες ώρες. Η αίτηση συζητήθηκε σήμερα ενώπιον του προέδρου υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών και η απόφαση αναμένεται να δημοσιοποιηθεί άμεσα.

Η εταιρεία, η οποία δεν είχε δημοσιεύσει ισολογισμό τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σωρεία προβλημάτων κάτι που αποτυπώνεται και στην οικονομική έκθεση του 2014 που έχει στη διάθεσή του το Capital.gr μέρος της οποίας παρουσιάζει σήμερα.

Με βάση την 65 σελίδων οικονομική έκθεση της εταιρείας, ο μακροπρόθεσμος δανεισμός την 31η/12/2014 ανήλθε σε 346.237254 ευρώ. Από το ανωτέρω ποσό, 201,130 εκατ. ευρώ αφορά την υποχρέωση ομολογιακών δανείων, ποσό 145,107 εκατ. ευρώ αφορά σε υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις.

Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός την 31η/12/2014 ανήλθε σε 100,729 εκατ. ευρώ. Από το παραπάνω ποσό, 37,249 εκατ. ευρώ αφορά την υποχρέωση δανεισμού για κεφάλαιο κίνησης, ποσό 59,541 εκατ. ευρώ μέρος ομολογιακών δανείων που θα λήξει το 2014 και ποσό 3,938 εκατ. ευρώ υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις.

Συνολικά τα δάνεια της εταιρείας (συμβατικές λήξεις) ανέρχονταν στα 218,390 εκατ. ευρώ από 334,572 το 2013, οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων στα 428,037 εκατ. ευρώ έναντι 78,321 εκατ. ευρώ το 2013 και οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις στα 750,68 εκατ. ευρώ από 630,684 εκατ. ευρώ που ήταν το 2013.

Σε άλλο σημείο της οικονομικής έκθεσης και δη στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου αυτής αναφέρεται χαρακτηριστικά: «σε περίπτωση που η εταιρεία και η μητρική της εταιρεία δεν αναχρηματοδοτήσουν τα υφιστάμενα δάνεια του ομίλου, και δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν επιπρόσθετη χρηματοδότηση για να καλύψουν τις τρέχουσες και μελλοντικές κεφαλαιακές ανάγκες της εταιρείας και του ομίλου, η εταιρεία μπορεί να μην έχει την ικανότητα να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Κατά συνέπεια, υπάρχουν ενδείξεις ουσιώδους αβεβαιότητας που ενδεχομένως να δημιουργεί σημαντική αμφιβολία για τη βιωσιμότητα της εταιρείας και την ικανότητα να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν έχει την ικανότητα να λειτουργήσει, θα πρέπει να γίνουν προσαρμογές για να μειωθεί η λογιστική αξία των περιουσιακών της στοιχείων στην ανακτήσιμη αξία τους, να γίνουν προβλέψεις για τυχόν επιπλέον υποχρεώσεις και να γίνει ανακατάταξη των μη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων ως κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις.
Τι συνέβη τους πρώτους μήνες του 2015

Με βάση την οικονομική έκθεση του 2014, η εταιρεία τους πρώτους μήνες του 2015 προχώρησε σε ένα «μπαράζ» υπογραφής δανειακών συμβάσεων. Συγκεκριμένα:

– Τον Μάρτιο του 2015 προχώρησε σε συμφωνία με την Alpha Bank για την αναχρηματοδότηση δύο ομολογιακών δανείων ποσού 50 εκατ. ευρώ. Η αναχρηματοδότηση αφορούσε σε επέκταση της αποπληρωμής των δανείων έως τον Οκτώβριο του 2019. Όπως αναφέρεται στην έκθεση σημαντικό μέρος του κεφαλαίου θα καταβληθεί στη λήξη του δανείου, το επιτόκιό του είναι κυμαινόμενο βασισμένο στο Euribor πλέον περιθωρίου το οποίο μειώνεται σταδιακά από την 31/1/2016 έως τη λήξη του δανείου.

– Στις 27/4/2015 και στις 19/5/2015 σύναψε βραχυπρόθεσμο δάνειο με την Eurobank ποσού 7 και 1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Την ίδια περίοδο και συγκεκριμένα στις 7 Απριλίου του 2015 προχώρησε στην εξαγορά της αλυσίδας Αριάνδη ΑΕ έναντι τιμήματος 6 εκατ. ευρώ και στις 23 Απριλίου του 2015 σε συμφωνία για την εξαγορά της αλυσίδας ΚΡΟΝΟΣ Ν. Καρακίτσος ΑΕΒΕ έναντι τιμήματος 11 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία στις 31/12/2014 λειτουργούσε συνολικά 705 καταστήματα εκ των οποίων 254 (35 υπερμάρκετ, 204 σούπερ μάρκετ και 15 Carrefour Express) για δική της εκμετάλλευση και 451 (82 σούπερ μάρκετ, 177 Carrefour Express, 99 OK Any Time Markets και 93 Smile) μέσω εκμετάλλευσης Franchise. Ο τζίρος της στη χρήση του 2014 διαμορφώθηκε στα 1,553 δις. ευρώ από 1,414 δις. ευρώ το 2013, το κόστος πωληθέντων ήταν 83,8% από 82,55% το 2013 και το μικτό περιθώριο κέρδους 16,2% έναντι 17,45% που ήταν το 2013, του κύκλου εργασιών περίπου. Στα αποτελέσματα ζημιές εκμετάλλευσης ποσού 7,289 εκατ. ευρώ προστέθηκαν μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ποσού 33,988 εκατ. ευρώ και αφαιρέθηκε το χρηματοοικονομικό κόστος ποσού 31,765 εκατ. ευρώ και οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 5,066 εκατ. ευρώ. Σε ότι αφορά τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού της αυτός ανήρχετο στις 31 Δεκεμβρίου του 2014 σε 9.949 άτομα από 10.215 που ήταν το 2013.

Σαφέστατα η πτώχευση της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ αποτελεί πολυδιάστατο πλήγμα στην αγορά, με κύριο θέμα τους χιλιάδες νέους ανέργους, και κατά δεύτερον τις οικονομικές εκρεμμότητες προς τους προμηθευτές. Σημειώνεται ότι η εταιρεία εκπροσωπείται στον Σύνδεσμο Franchise Ελλάδος έχοντας εκπρόσωπός της θέση του Προέδρου και αρκετά καταστήματα franchise, τα οποία πλέον θα πρέπει να απελευθερωθούν και να χαράξουν τη δική τους πορεία είτε αυτόνομα, είτε με ένταξη σε άλλη αλυσίδα Σ/Μ.

Ενδιαφέρομαι για Franchise

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και το franchise brand για το οποίο ενδιαφέρεστε και θα σας στείλουμε επιπλέον ενημερωτικό υλικό, είτε απευθείας, είτε θα προωθήσουμε το ενδιαφέρον σας στη μητρική εταιρεία.