espa2015Τρία νέα προγράμματα αναμένεται να ανοίξουν την αυλαία του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, ξεκινώντας το Σεπτέμβριο. Τα προγράμματα αφορούν μικρομεσαίους και αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες. Οι τομείς στους οποίους θα δοθεί έμφαση και προτεραιότητα είναι:

- η ενίσχυση του Τουρισμού,

- η Αυτοαπασχόληση και

- η Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Οι νέες ενισχύσεις υπάγονται στα τομεακά προγράμματα:

- Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

- ΕΠΑνΕΚ-κίνηση και

- Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Συγκεκριμένα:

1. Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Απευθύνεται στις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και στόχος είναι να βελτιώσουν την θέση τους στην εγχώρια και διεθνή τουριστική αγορά.

Δικαιούχοι είναι: Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο στρατηγικό τομέα του τουρισμού.

· Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός: από 30.000 έως 300.000 €

· Ενίσχυση: 50% επί του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης

· Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 50.000.000 € για 2 κύκλους (από 25.000.000 € έκαστος κύκλος)

Με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων: 600 με 700 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες ενέργειες:

- Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτηριακών και λοιπών υποδομών.

- Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας/ύδατος.

- Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες ( επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑμΕΑ, κ.λ.π)

- Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών.

- Προβολή – προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους.

- Αμοιβές συμβούλων και μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού.

2. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Απευθύνεται σε ανέργους ή ελεύθερους επαγγελματίες:

· άνω των 25 ετών

· πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιχορηγούνται για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους. Στοχεύει στην ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Δικαιούχοι είναι: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν εισοδήματα από μισθωτή εργασία. Ακόμη, φυσικά πρόσωπα τα οποία θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητα τους.

· Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός: από 50.000 έως 25.000 €

· Ενίσχυση: 100% επί του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης

· Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 50.000.000 € για 2 κύκλους

(από 25.000.000 € έκαστος κύκλος)

Με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου(ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακών Ανάπτυξης ΕΤΠΑ)

Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελουμένων: 2.800 πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Επιλέξιμες ενέργειες:

- Επαγγελματικό εξοπλισμό

- Λειτουργικό κόστος (ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)

- Δαπάνες προβολής και δικτύωσης

- Κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)

- Αμοιβές τρίτων

- Γενικός εξοπλισμός

3. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα για την δημιουργία νέων και βιώσιμων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Δίνεται έμφαση στα καινοτόμα σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.

Δικαιούχοι είναι: Φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν εισοδήματα από μισθωτή εργασία (εισοδηματικά κριτήρια θα τεθούν στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος).

Τομείς Προτεραιότητας: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα, Υλικά – Κατασκευές.

· Επιχορηγούμενος Εξοπλισμός: έως 50.000 €

· Ενίσχυση: 100% επί του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης

· Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 120.000.000 € για 2 κύκλους

(από 60.000.000 € έκαστος κύκλος)

Με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου(ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ).

Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελουμένων: 2.500 νέες επιχειρήσεις και 4.500 νέες θέσεις εργασίας.

Επιλέξιμες ενέργειες:

- Παραγωγικός εξοπλισμός

- Λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)

- Δαπάνες προβολής και δικτύωσης

- Κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)

- Αμοιβές τρίτων

- Γενικός εξοπλισμός

Χρονοδιάγραμμα που αφορά όλες τις παραπάνω δράσεις:

- Προδημοσίευση: Σεπτέμβριος 2015

- Προκήρυξη και υποβολές προτάσεων Α΄ κύκλου: Δεκέμβριος 2015 – Μάρτιος 2016

Η WiZION GROUP με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης.

Η WiZION GROUP θα σας ενημερώσει άμεσα και δωρεάν για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας φακέλου προς επιδότηση.

Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό μας κέντρο 2106540681.

Ενδιαφέρομαι για Franchise

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και το franchise brand για το οποίο ενδιαφέρεστε και θα σας στείλουμε επιπλέον ενημερωτικό υλικό, είτε απευθείας, είτε θα προωθήσουμε το ενδιαφέρον σας στη μητρική εταιρεία.