Η Δικαιόχρηση ως φιλοσοφία επιχειρηματικής δραστηριοποίησης χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά πλεονεκτήματα, που συντελούν στην ταχεία και στιβαρή ανάπτυξη και την αναδεικνύουν ως το απόλυτο μέσο έκφρασης της επιχειρηματικότητας, διασφαλίζοντας υψηλές αποδόσεις και δημιουργώντας σημαντικές υπεραξίες.

 

Franchise

Το Franchise αποτελεί έναν αποδεδειγμένα επιτυχημένο εργαλείο, στρατηγική και φιλοσοφία επιχειρηματικής ανάπτυξης, που χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και αποδόσεις.

Διακρίνονται δύο μέρη, ο δικαιοπάροχος (ή μητρική εταιρεία ή δότης ή franchisor) και ο δικαιοδόχος (ή λήπτης ή franchisee). Ο πρώτος εκ των δύο έχει σχεδιάσει, δημιουργήσει, δοκιμάσει και τυποποιήσει ένα σύνολο πρακτικών, ιδεών, συνεργατών, προμηθευτών, προϊόντων που συνιστούν την επιχειρηματική ιδέα του (ή business concept). Επιπλέον, έχει καθιερώσει μεθόδους για να βελτιώνει συνέχεια την ιδέα του και για να υποστηρίζει τους συνεργάτες – δικαιοδόχους του, οι οποίοι πιστεύοντας στην επιχειρηματική πρότασή του και στις υποδομές του, εντάσσονται στο δίκτυο franchise που δημιουργεί απολαμβάνοντας μια σειρά από προνόμια που τους διασφαλίζουν ταχεία και σχετικά σίγουρη επιχειρηματική δραστηριοποίηση.

Τα προνόμια που προσφέρει η δικαιόχρηση είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για τους δικαιοδόχους, όσο και για τους δικαιοπαρόχους. Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα που παρέχει στους δικαιοπαρόχους είναι πολλαπλάσια από αυτά των δικαιοδόχων, με πρώτο το μειωμένο απαιτούμενο κεφάλαιο[1] καθώς το δίκτυο δικαιόχρησης δημιουργείται με κεφάλαια των δικαιοδόχων. Επιπλέον, η υιοθέτηση της δικαιόχρησης χαρακτηρίζεται από αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης[2], ταχεία οικοδόμηση του brand[3], αυξημένες δυνατότητες για διαφήμιση[4] (λόγω των adv fees) και μειωμένες ευθύνες οικονομικής διαχείρισης[5].

1.    Γιατί franchising σήμερα;

Η Δικαιόχρηση ως φιλοσοφία επιχειρηματικής δραστηριοποίησης χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά πλεονεκτήματα, που συντελούν στην ταχεία και στιβαρή ανάπτυξη και την αναδεικνύουν ως το απόλυτο μέσο έκφρασης της επιχειρηματικότητας, διασφαλίζοντας υψηλές αποδόσεις και δημιουργώντας σημαντικές υπεραξίες για τους δικαιοπαρόχους, ασφάλεια και εξασφάλιση για τους δικαιοδόχους.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο προτεραιότητα μας αποτελεί η διασφάλιση της επιτυχίας των πελατών μας, τόσο δικαιοπαρόχων, όσο και δικαιοδόχων, καθώς μόνο διά μέσου αυτής επιτυγχάνεται η ισχυροποίηση του θεσμού της δικαιόχρησης στη χώρα μας, ώστε να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας.

Το δυνατό και επιτυχημένο franchise σημαίνει ένα υγιή κλάδο και οφέλη για όλους όσους δραστηριοποιούνται σε αυτόν, αλλά για το σύνολο της οικονομίας μας.

 

2.    Τι πρέπει να έχει υπόψη του ο δικαιοπάροχος;

Κάθε δικαιοπάροχος οφείλει να επαναπροσδιορίσει, σήμερα, τα μοναδικά χαρακτηριστικά του και να τα ενισχύσει ώστε να δημιουργήσουν ανταγωνιστικά σημεία διαφοροποίησης.

Σήμερα, υποτίθεται ότι διανύουμε μια περίοδο μεγάλης ύφεσης και ριζικών ανακατατάξεων που αλλάζουν τον τρόπο σκέψης του σύγχρονου κόσμου. Ωστόσο, οι προβληματισμοί που απασχολούν τόσο την κοινωνία, όσο και τον επιχειρηματικό κόσμο δεν αφορούν σε κάτι νέο. Όλα τα ζητήματα που έχουν έρθει στο προσκήνιο απασχολούν έντονα τα τελευταία έτη την διεθνή κοινότητα και οι παγκοσμίου φήμης διανοητές έχουν προσδιορίσει τα απαραίτητα εννοιολογικά εργαλεία για να κατανοήσουμε και να προσαρμοσθούμε στη νέα εποχή.

Στο πλαίσιο της σημερινής περίπλοκης κατάστασης των αγορών, διαπιστώνουμε αφενός ένα σαφές κλίμα αβεβαιότητας και αφετέρου την ύπαρξη εξαιρετικών ευκαιριών, ικανών να αναδείξουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις ικανότητες της επιχείρησής σας. Η πεποίθησή μας είναι ότι απαιτείται, πλέον, επιτακτικά τόσο ο επανακαθορισμός της Στρατηγικής για τις σύγχρονες επιχειρήσεις που θα δημιουργήσει καινοτομικές υπεραξίες, όσο και η υλοποίηση αυτής βάσει σύγχρονων και αποτελεσματικών εργαλείων. Ο σχεδιασμός της Νέας Στρατηγικής οφείλει να προσεγγισθεί ανατρεπτικά δημιουργώντας τη μοναδική προσέγγιση για κάθε επιχείρηση, αυτή που θα την καθιερώσει στην αγορά.

 

3.    Ποιά τα βήματα για να δημιουργήσει κάποιος το δικό του δίκτυο;

Η συμβουλευτική εταιρεία μας, η FBS - Franchise Business Services αναβαθμίζει και διαφoρoπoιεί τo υφιστάμενo concept λειτoυργώντας δημιoυργικά και παράλληλα σχεδιάζει και υποστηρίζει τις απαραίτητες ενέργειες και πλάνα υπoδoμών για να διασφαλισθεί η επιτυχία των πελατών της. Η συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία μας οδήγησε στην δημιουργία μιας πρότυπης μεθοδολογίας:

Business Definition

Διαμορφώνουμε την Επιχειρηματική Ιδέα Δικαιόχρησης, ώστε να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του αύριο συντάσσοντας ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό Επιχειρηματικό Πλάνο, που βασίζεται σε νέα μοναδικά διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά και προσδίδει καινοτομική αξία σε καταναλωτές και δικαιοδόχους.

Αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση, προσδιορίζονται τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα, καθορίζεται η στρατηγική ανάπτυξης, συντάσσονται τα πλάνα επικοινωνίας και δημιουργίας υποδομών και οργάνωσης, και διαμορφώνεται το πλήρες Σύστημα Δικαιόχρησης.

Sales & Marketing

Διαμορφώνουμε το Franchise Media Kit για την επικοινωνία της επιχειρηματικής πρότασης και σας παρέχουμε δημοσιότητα σε 300.000 υποψήφιους συνεργάτες σας σε ετήσια βάση. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το Franchise Marketing Plan που σας καθιερώνει στην παρούσα και στη μελλοντική αγορά.

Δημιουργείται το πλήρες υλικό (Franchise Media Kit) για την επικοινωνία της επιχειρηματικής πρότασης και καθορίζεται η στρατηγική και το πλάνο δημοσιότητας.

Business Processes

Σχεδιάζουμε και υποστηρίζουμε την εφαρμογή πρότυπων διαδικασιών, που διασφαλίζουν την τήρηση των κατευθυντήριων αρχών και την επίτευξη των στόχων, παρακολουθώντας, ελέγχοντας και βελτιώνοντας τις αποδόσεις.

Συντάσσονται και εφαρμόζονται οι πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας των μονάδων του δικτύου και της μητρικής εταιρείας, καθώς και οι διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου και υποστήριξης.

 

4.    Τι πρέπει να προσέχουν οι δικαιοπάροχοι;

Πρώτα απ’ όλα το ίδιο το concept τους, με στόχο να πουλάνε και να κερδίζουν οι δικαιοδόχοι τους, μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έρθει η επιτυχία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το franchising αφορά win – win κατάσταση. Αν υπάρχει «εκμετάλλευση» ή υπερβολική αισιοδοξία από τη πλευρά τους, τα οφέλη τους θα είναι μόνο κέρδη και αυτά ούτε σημαντικά ούτε μακροχρόνια!

Από την άλλη πλευρά για να δημιουργήσει κανείς ένα επιτυχημένο concept θα πρέπει πέρα από τον κλάδο του να γνωρίζει πολύ καλά το συνολικό περιβάλλον της αγοράς, ώστε να καθορίσει και να αναδείξει την καινοτομική αξία που απαιτούν οι καταναλωτές και να μπορεί να δημιουργήσει (ή να διαθέτει) τις κατάλληλες υποδομές για να υποστηρίξει το δίκτυό του.

 

5.    Πώς βρίσκουν σήμερα οι δικαιοπάροχοι τους συνεργάτες τους;

Περιοδικά, έκθεση, internet, υφιστάμενο δίκτυο καταστημάτων, πελάτες, φίλοι, word of mouth. Το ενδιαφέρον της αγοράς για το franchising έχει αυξηθεί, καθώς όλο και περισσότεροι διερευνούν τον τρόπο για να αποκτήσουν είτε ένα επιπλέον εισόδημα ή να αποκτήσουν μια θέση – επιχείρηση χωρίς το ρίσκο της απόλυσης ή μείωσης του μισθού τους. Επιπλέον, αφενός έχει ανέβει το επίπεδο των υποψηφίων και αφετέρου οι τελευταίοι δεν έχουν πλέον υπερβολικές απαιτήσεις απόδοσης και χρόνου απόσβεσης.

Ωστόσο, μόνο μέσω ενός ολοκληρωμένου franchise media plan μπορεί να πετύχει σήμερα κάποιος την αύξηση του δικτύου του, μέσω προσέλκυσης δικαιοδόχων και αυτό ξεκινά με την προετοιμασία (και ικανότητα υποστήριξης) μιας ενδιαφέρουσας επιχειρηματικής πρότασης προς τους υποψήφιους δικαιοδόχους και συνεχίζει, ανάλογα τον κλάδο, το αναπτυξιακό πλάνο και πολλά άλλα, με τον καθορισμό των ενεργειών προώθησης αυτής.

 

6.    Ποιό το παρόν του franchising;

Αύξηση ζήτησης και ποιότητας υποψήφιων δικαιοδόχων.

Μείωση απόδοσης παραδοσιακών τρόπων προσέλκυσης.

Απαίτηση της αγοράς για τεκμηριωμένες επιχειρηματικές προτάσεις να ενθουσιάζουν και να δημιουργούν δικαιολογημένο αίσθημα εμπιστοσύνης.

Παύση εργασιών από δίκτυα που υπέφεραν τα προηγούμενα χρόνια, με το πρόβλημά τους να έχει πλέον φανερωθεί σαν παγόβουνο και μη δυνάμενα να αντεπεξέλθουν σε αυτό.

Επιτυχημένη υιοθέτηση του franchising, ως στρατηγική ανάπτυξης από εταιρείες χονδρικές με σκοπό να αναδιοργανώσουν υγιώς το δίκτυό τους, αλλά και από νέες «φρέσκιες», καινοτόμες ιδέες που τυποποιήθηκαν (και δοκιμάσθηκαν αρχικά) κατά franchising!

 

7.    Ποιό το μέλλον του franchising;

Πολλά έχουν συζητηθεί τους τελευταίους μήνες για ένα νέο franchise, ένα franchise επόμενης γενιάς, που πέρα από το όνομα θα έχει να προσφέρει το κάτι το ανατρεπτικά διαφορετικό στην αγορά. Αν τα λόγια γίνουν έργα, αρκετά γρήγορα, θα μπορούμε να μιλάμε για αύξηση του κλάδου σε ρυθμούς του 25%, κάτι που θα οδηγήσει σε 5 χρόνια σε μια συνολική διείσδυση της τάξεως του 20%. Αν μη τι άλλο, το franchising αφορά στο μοναδικό τρόπο για να ξεκινήσει κάποιος μια επιχείρηση σε πάρα πολλούς κλάδους. Ας αναλογισθούμε ποιος ξεκινά σήμερα ένα noname Σ/Μ, ένα κατάστημα με ρούχα ή αξεσουάρ, ένα fastfoodάδικο; Κανείς λογικός άνθρωπος δεν πιστεύει ότι το νέο καταστηματάκι του θα μπορεί να συναγωνισθεί την BSB ή τον ΓΡΗΓΟΡΗ, εκτός φυσικά να ανήκει σε μια δικιά του ομπρέλα franchising, ασφάλειας, φήμης, υποστήριξης.

 

8.    Ποιοί θα επιβιώσουν;

Κάποιοι δικαιοδόχοι δεν θα επιβιώσουν. Δυστυχώς! Αυτοί που έκαναν λάθος επιλογές. Αυτοί όμως μπορούν να αλλάξουν ρότα και να συνεργασθούν μια ένα επιτυχημένο (και μελλοντικά!) δίκτυο.

Κάποιοι δικαιοπάροχοι, επίσης, δεν θα επιβιώσουν και αρκετοί έχουν ήδη πάρει την κατιούσα. Είναι αυτοί που μαζί και με τους υπόλοιπους σωστούς επαγγελματίες έβρισκαν κάποιους εύπιστους δικαιοδόχους ή κατέληγαν σε αυτούς που όλοι οι άλλοι είχαν απορρίψει! Μη διαθέτοντας, λοιπόν, ούτε το κατάλληλο δυναμικό δικαιοδόχων, ικανό να αντεπεξέλθει στο δύσκολο σημερινό επιχειρηματικό στίβο, είτε μη έχοντας να προσφέρουν καμιά διαφορά σε δικαιοδόχους τους και σε καταναλωτές, απλά, δεν έχουν λόγο ύπαρξης.

Από την άλλη, όσοι έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα ικανό σύστημα που προσφέρει κύκλο εργασιών και περιθώρια ικανά να αφήνουν κέρδη, σε συνδυασμό με ένα αρκετά πιστό και ικανοποιημένο καταναλωτικό κοινό, ξεχωρίζουν με την προοπτική για ακόμη καλύτερες αποδόσεις και ενθουσιασμένους – πιστούς πελάτες.

 

9.    Τι χαρακτηρίζει ένα concept που θα επιτύχει;

Τα επιτυχημένα concepts διαθέτουν ένα και μόνο κοινό στοιχείο. Έχουν δημιουργήσει, υποστηρίξει και προβάλλει κάτι το μοναδικό και παράλληλα ουσιαστικό και προς τις δυο μεριές και προς τον καταναλωτή και προς τον δικαιοδόχο τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι και οι δυο «πελάτες» τους να είναι ευχαριστημένοι. Χρειάζονται κάτι παραπάνω;

 

10.  Τι ζητά η αγορά;

Τι ζητά η αγορά σήμερα; Μακάρι και να ήξερε! Ζητά τα πάντα. Ποιότητα, τιμή, εξυπηρέτηση, προσφορές, εκπτώσεις. Και παράλληλα τιμωρεί όλους όσους δεν τη σέβονται. Ο κόσμος, λόγω κρίσης, κατάλαβε ότι τα χρήματά του δεν είναι χαρτιά που ανταλλάσσονται, αλλά είναι αποτέλεσμα κόπου του και ότι θα πρέπει να προσέχει την διαχείρισή τους γιατί δεν ξημερώνει κάθε μέρα μια όμορφη μέρα, αλλά ενίοτε έρχονται και δύσκολοι καιροί!

Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις που θα κερδίσουν την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη της αγοράς είναι αυτές και μόνο αυτές που θα προκόψουν!

Η μεγάλη ελπίδα και ο μεγάλος φόβος που φέρνει στην επιφάνεια το 2011 έχουν σχέση με την πορεία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ξεκινάμε τη χρονιά με φόβο, όπως γράφει ο Αλεξάντρ Αντλέρ στη Φιγκαρό. Μπροστά στις συνεχιζόμενες διαρθρωτικές δυσκολίες της ευρωζώνης, οι εκδηλώσεις οργής και ανυπομονησίας πολλαπλασιάζονται.

 

Παρά τον πραγματικό στωικισμό που έχει δείξει μέχρι τώρα η κοινή γνώμη στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, η οργή είναι ορατή.

Η Ιρλανδία, που σώθηκε την τελευταία στιγμή, κατάφερε να διατηρήσει τη χαμηλή φορολογία των επιχειρήσεων, μια παραχώρηση που την τοποθετεί ντε φάκτο στο περιθώριο της ευρωζώνης και που δύσκολα από εδώ και στο εξής θα επαναληφθεί.

Αλλά και στην καρδιά της ευρωζώνης τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Στο Βέλγιο, η μηχανή της διχοτόμησης έχει βάλει ξανά μπρος και εκπέμπει ουσιαστικά τις κατηγορίες των κρατών της βόρειας Ευρώπης εναντίον εκείνων της νότιας. Αυτά που καταλογίζουν σήμερα οι Φλαμανδοί στους Γαλλόφωνους είναι τα ίδια που οι Γερμανόφωνοι της Ελβετίας μουρμουρίζουν όλο και πιο δυνατά για τους Γαλλόφωνους, αλλά και για την ίδια τη Γαλλία.

Η παράταση της κρίσης τροφοδοτεί μια λογική διχοτόμησης της Ευρώπης σε έναν άξονα Βορρά-Νότου, κάτι που θα έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τη Γαλλία όσο και για τη Γερμανία. Η ιλιγγιώδης άνοδος του νέου μάρκου της τελευταίας θα επηρέαζε δραματικά την εξαγωγική ανταγωνιστικότητά της. Οι Κινέζοι το έχουν καταλάβει, και προσπαθούν να ενισχύσουν με όλες τους τις δυνάμεις το ευρώ και την ευρωζώνη.

Η Άγγελλα Μέρκελ έχει να αντιμετωπίσει φέτος ένα κύμα περιφερειακών εκλογικών δοκιμασιών, οι οποίες δεν έχουν τίποτα το περιφερειακό σε μια αυθεντικά ομοσπονδιακή δημοκρατία. Προκειμένου να μη χάσει έδαφος, η κυβέρνηση του Βερολίνου θα πρέπει να παρουσιάσει σοβαρές επιτυχίες στο πεδίο της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. Ο ηγετικός κύκλος της ευρωζώνης πείθεται σιγά-σιγά ότι πρέπει να ακολουθήσει μια πολιτική αρκετά γενναιόδωρη ώστε να προστατεύονται οι πιο αδύναμοι και αρκετά αυστηρή ώστε να μη ληστέψουν τους πιο ισχυρούς κάποιοι κλέφτες που θα έρθουν από το δάσος. Οι χειρισμοί είναι λεπτοί, αλλά τίποτα δεν έχει ακόμη χαθεί.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η λέξη-ταμπού ήδη μπήκε στο λεξιλόγιό μας: «οικονομική διακυβέρνηση». Και ήταν ένα ταμπού που το διόγκωνε ο συνδυασμός δύο ευρωφοβιών, από μια Γαλλία που ξόδευε κι από μια Γερμανία που αποταμίευε.

Οι ευρωσκεπτικιστές της Γαλλίας που ξόδευε απολάμβαναν τα περιθώρια δημαγωγικών ελιγμών που άφηνε η σχετική ανεξαρτησία του φράγκου και επέτρεπε στη χώρα να ακολουθεί μια δική της πολιτική στην περίπτωση του 35ώρου ή της αύξησης των δημοσίων υπαλλήλων. Και οι ευρωσκεπτικιστές της Γερμανίας που αποταμίευε, αφού προσπάθησαν μάταια να ανατρέψουν την υιοθέτηση του ευρώ μέχρι τον πρώτο μήνα του 1997, στη συνέχεια μεταμορφώθηκαν σε αδιάλλακτους υποστηρικτές του ευρώ, για τους οποίους οποιαδήποτε χαλάρωση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα ήταν αδιανόητη.

Τα δύο αυτά κινήματα αλληλοσυμπληρώνονταν με αποτέλεσμα να δημιουργείται αδιέξοδο. Από το αδιέξοδο αυτό αρχίζουμε να βγαίνουμε, τόσο χάρις στα δημοκρατικά ένστικτα της Γερμανίας όσο και χάρις στην έλλειψη ηγετικών ικανοτήτων της ελίτ αυτής της χώρας. Η επιτυχία των μεταρρυθμίσεων που αποφάσισε η κυβέρνηση Σρέντερ και συνέχισε ο μεγάλος συνασπισμός της Μέρκελ επέτρεψε στους εργαζόμενους να θυσιάσουν σημαντικά κοινωνικά πλεονεκτήματα και στους εργοδότες να αποφύγουν τις απολύσεις. Οι μεγάλες, αλλά και οι μεσαίες επιχειρήσεις ρίχτηκαν έτσι στην κατάκτηση των αναδυόμενων αγορών. Την ίδια στιγμή, όμως, η Γερμανία αρνιόταν να υιοθετήσει τα μέτρα ανάκαμψης που πρότειναν το φθινόπωρο του 2008 ο Σαρκοζί και ο Μπράουν και ανεχόταν την αθέμιτη συμπεριφορά πολλών τραπεζών της.

Σε όλα αυτά η ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση θα μπορέσει να βάλει τάξη. Υπάρχει χωρίς αμφιβολία μια σημαντική ευρωπαϊκή πολιτική τάξη, όπως υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό πνεύμα που μπορεί να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις, τον έλεγχο της οικονομίας και την αναγκαία λιτότητα, που πρέπει να συνοδεύεται όμως από την προστασία των αδυνάτων.

 

Οι 5 προκλήσεις της ΕΚΤ

Πέντε σημαντικές προκλήσεις καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) το 2011 στην προσπάθειά της να βοηθήσει τις χώρες της Ευρωζώνης να εξέλθουν από την κρίση χρέους.

Εξάπλωση προβλημάτων σε ολόκληρη την Ευρωζώνη

Εάν η κρίση χρέους κλιμακωθεί και εξαπλωθεί σε Ισπανία ή ακόμη σε Ιταλία, τότε θα αρχίσουν να εγείρονται σοβαρές αμφιβολίες για το μέλλον του ευρώ που πιθανότατα να ωθήσουν την ΕΚΤ να αναλάβει μέτρα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν απίστευτα. Οικονομολόγοι βλέπουν το μέλλον της Ε.Ε. να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Ισπανία, καθώς θεωρούν ότι η τελευταία αποτελεί ένα είδος «Γραμμής Μαζινό» για την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Το μοναδικό σενάριο βάσει του οποίου η ΕΚΤ θα προχωρούσε σε μαζικές αγορές κρατικών ομολόγων θα ήταν στην περίπτωση που η κρίση δεν περιοριζόταν στις μικρές οικονομίες αλλά έπληττε και το χρέος μιας μεγάλης οικονομίας, όπως η Ισπανία.

 

Απόσυρση των μέτρων στήριξης

 

Η συνεχιζόμενη αναστάτωση στις χρηματοοικονομικές αγορές ανάγκασε την ΕΚΤ να εγκαταλείψει τα σχέδιά της για μείωση της ρευστότητας προς στις τράπεζες στα τέλη του 2010. Και με τόσα πολλά ερωτηματικά για την ισχύ της οικονομικής ανάκαμψης στην Ευρωζώνη αλλά και για ορισμένες από τις τράπεζες της περιοχής, η ταχύτητα με την οποία η ΕΚΤ θα καταφέρει να αποσύρει την εναπομείνασα στήριξή της φαίνεται να αποτελεί ένα από τα μεγάλα θέματα του 2011.

 

Απόκλιση των οικονομιών

Μολονότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, η Γερμανία, συνεχίζει να έχει το προβάδισμα, χώρες όπως Ιρλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία, αντιμετωπίζουν την προοπτική ύφεσης ή υπερβολικά αναιμικής ανάπτυξης. Ο διαχωρισμός αυτός έχει δημιουργήσει μία Ευρωζώνη τριών ταχυτήτων, με την ΕΚΤ να καλείται να ακολουθήσει μία πολιτική ταιριαστή σε όλες τις χώρες, έργο μάλλον ακατόρθωτο.

 

Επιτοκιακές αυξήσεις στον ορίζοντα

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του Reuters, οικονομολόγοι αναμένουν ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει το βασικό της επιτόκιο στο τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, ο ακριβής χρόνος θα εξαρτηθεί από την πρόοδο της ανάκαμψης στην Ευρωζώνη και από το εάν ο υψηλότερος του αναμενομένου πληθωρισμός σε χώρες, όπως η Γερμανία, θεωρηθεί περισσότερο απειλητικός.

 

Κούρσα διαδοχής στην ηγεσία της ΕΚΤ

Η θητεία του Ζαν-Κλοντ Τρισέ στο «τιμόνι» της ΕΚΤ λήγει στα τέλη Οκτωβρίου. Ο Αξελ Βέμπερ της Γερμανίας και ο Μάριο Ντράγκι της Ιταλίας θεωρούνται τα φαβορί για την αντικατάσταση του Τρισέ, αν και κάποιες αμφιλεγόμενες δηλώσεις του Βέμπερ τους τελευταίους μήνες έχουν κάπως αποδυναμώσει την υποψηφιότητά του.

 

Τα βασικά σημεία που πρέπει να ελέγξει ο κάθε ενδιαφερόμενος franchisee όταν επιλέγει ένα σύστημα franchise, περιλαμβάνονται στον ενημερωτικό φάκελο, αλλά υπάρχουν και αρκετά ζητήματα προς διερεύνηση και περαιτέρω έρευνα.

To2012 αναμένεται αβέβαιο και ασταθές, ένα «δύσκολο» έτος για τη χώρα μας εν μέσω κλυδωνισμών στις διεθνείς αγορές. Η επιχειρηματικότητα αντιμετωπίζει, πλέον, σοβαρά προβλήματα επιβίωσης καθώς ο κρατικός μηχανισμός αναζητά τη λύση για τα χρέη του μέσω φοροεισπρακτικών μηχανισμών που έχουν «γονατίσει» τόσο την κατανάλωση, όσο και κάθε επενδυτική πρωτοβουλία. Η χρόνια ανικανότητα των επαγγελματιών της πολιτικής σε συνδυασμό με τον πελατειακό χαρακτήρα των επί δεκαετιών κυβερνόντων σχημάτων δημιούργησε τη σημερινή τραγελαφική κατάσταση, με μοναδική ελπίδα, πλέον, τις ασυντόνιστες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, οι οποίες εφόσον θα είναι αρκετές σε πλήθος θα μπορέσουν να δημιουργήσουν το αναγκαίο «αντίβαρο» ανάπτυξης.


Καθώς οι κραταιές επιχειρηματικές οντότητες παραπαίουν μεταξύ πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων και με κλειστές τις τραπεζικές στρόφιγγες, η ανάπτυξη μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω των μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

 

Η Ευρωζώνη χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα χρέους, έλλειψη ανταγωνιστικότητας και ένα τραπεζικό σύστημα σοβαρά εκτεθειμένο σε κρατικό χρέος. Σύμφωνα με την Goldman οι περιφερειακές χώρες της ευρωζώνης θα πρέπει να προωθήσουν σοβαρές μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε αποπληθωρισμό των οικονομιών τους. Μάλιστα, εκτιμά ότι ο αποπληθωρισμός για την Πορτογαλία πρέπει να φτάσει το 44%, για την Ελλάδα και την Ισπανία το 35% και για την Ιταλία το 20%. Για να επιτευχθούν, δε, τα ποσοστά αυτά θα χρειαστούν τουλάχιστον 20 έτη διαρκούς και σκληρής λιτότητας (!).

Η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2012, σύμφωνα με την Pimco, το μεγαλύτερο fund διαχείρισης ομολόγων παγκοσμίως, εκτιμάται σε 1% - 1,5%, από 2,5% το 2011 και 4,1% το 2010. Η αμερικανική οικονομία αναμένεται να σημειώσει ανάπτυξη το πολύ έως 1%, η Ευρώπη θα εισέλθει σε ύφεση, ενώ, αντίστοιχα, η Κίνα θα σημειώσει ανάπτυξη της τάξης του 7%.


Καθώς η παγκόσμια οικονομία δεν αναμένεται να παρουσιάσει ανάπτυξη που θα συμπαρασύρει θετικά την ελληνική οικονομία, στο πλαίσιο μιας Ευρωζώνης όπου η «συμμαχία» Μερκοζί δεν προχωρά σε ριζική αντιμετώπιση με τύπωμα ευρώ ή έκδοση ευρομολόγων, δεν μπορούμε να αναμένουμε λύση εκ των έξωθεν, αλλά μόνο μέσω των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών των ΠΜ&ΜΜΕ.

 

Όσο αφορά το «δαιμονισμένο» ΔΝΤ, είναι γνωστή η οργή που επικρατεί στις χώρες της Βορείου Ευρώπης σχετικά με την κρίση που έχει προκαλέσει στην ευρωζώνη το δημοσιονομικό χάος της Ελλάδας. Αυτό όμως που είναι λιγότερο γνωστό είναι τα εξ ίσου αρνητικά σχόλια και εκτιμήσεις για την Ελλάδα που κυριαρχούν στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Εκεί, η έμφαση είναι κυρίως στην προνομιακή μεταχείριση την οποία έχει η Ελλάδα από τους διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ενώ λοιπόν στην Ελλάδα, πολλοί θεωρούν το ΔΝΤ ως μια «χούντα» που μας πίνει το αίμα, στον αναπτυσσόμενο κόσμο εικόνα είναι ακριβώς αντίστροφη. Εκεί η Ελλάδα θεωρείται ως μια βδέλλα που απορροφά τεράστιους πόρους από το διεθνή οργανισμό - με κίνδυνο ότι αν ξεσπάσει μια κρίση αύριο στον αναπτυσσόμενο κόσμο ο οργανισμός δεν θα έχει πόρους να την αντιμετωπίσει. Αυτό υποστηρίζει στην συνέντευξη για το newstime.gr ο γνωστός Ινδός οικονομικός δημοσιογράφος Σουαμανάθαν Ανκλεσάρια Αϊγιάρ, οικονομικός αρθογράφος των Τάιμς της Ινδίας και για πολλά έτη ανταποκριτής του αγγλικού περιοδικού Economist στην Ινδία.

Τελικά, το ΔΝΤ ενεπλάκη τελικά λόγω της απόφασης της κυβέρνησης Παπανδρέου να μην απολυθεί ούτε ένας δημόσιος υπάλληλος, απόφαση που καταδίκασε την χώρα στον σημερινό μαρασμό.

Φτάσαμε, λοιπόν, στο εκπληκτικό σήμερα σημείο, όπως αναφέρει ο Τάκης Μίχας, ότι σε μια χώρα της οποίας η κρίσης προέρχεται κατά 90% από κρατικά ελλείμματα και κρατικό δανεισμό, σε μια χώρα που έχει τον πιο διεφθαρμένο δημόσιο τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχει απολυθεί ούτε ένας κομματικός εγκάθετος, ενώ έχουν απολυθεί  800 χιλιάδες δύσμοιροι ιδιωτικοί υπάλληλοι που σε τελική ανάλυση δεν είχαν καμιά σχέση με την κρίση!


Ωστόσο, η έξοδός μας από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα θα επιφέρει μέγα καταστροφή όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε ΕΕ και ΟΝΕ, ένα γεγονός που δεν μπορεί να μην έχουν κατανοήσει οι Μερκοζί και οι άλλοι ευρωπαίοι ηγέτες, ένα κερδοσκοπικό και γεωπολιτικό παιχνίδι, στο οποίο ως αδύναμος κρίκος και λόγω γεωπολιτικής θέσης βρεθήκαμε εμπλεγμένοι.

 

Η συνεχής και αφόρητη πίεση του Έλληνα πολίτη ενδέχεται να οδηγήσει σε ακραία εσωτερική αναστάτωση, γεγονός που αυτόνομο ή σε συνδυασμό με τους φόβους των Μερκοζί θα έχουν ως αποτέλεσμα την έξοδό μας από την ΕΕ, την είσοδό μας στο αμερικάνικο group Κοσσόβου, Βοσνίας, Σκοπίων και στην πλήρη βαλκανιοποίησή μας.

Ως ελπίδα σωτηρίας μας, η ΕΕ έχει αρχίσει τελευταία να αντιλαμβάνεται τους ρόλους και τις σκοπιμότητες και σαφέστατα θα λάβει μέτρα, με στόχο να συγκρατήσει την Ελλάδα μέσα στην ΕΕ.


Η λύση στο τωρινό μας πρόβλημα και η αποφυγή της χρεοκοπίας της χώρας δεν θα δοθεί από τις σημερινές πολιτικές δυνάμεις. Θα δοθεί μέσω των επιχειρηματικών κινήσεων των ΠΜ&ΜΜΕ, οι οποίες δεν πριμοδοτούνται - φυσικά – από τα «κακοφτιαγμένα» ΕΣΠΑ, αλλά επαφίενται στην τόλμη και στην διόραση των Ελλήνων.

 

Από τα μέσα του 19ου αιώνα, ο βασικός μοχλός λειτουργίας της χώρα μας βασιζόταν στο πολιτικό πελατειακό σύστημα, που δημιούργησε ένα ολοκληρωτικά παρεμβατικό κράτος και οδήγησε τελικά στην κατάρρευσή του και στην σηματοδότηση του τέλους αφενός του ίδιου του καταστροφικού μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και των πολιτικών οικογενειών ως κυρίαρχη τάξη και των πολιτικών απόψεων ως αξιόπιστες στρατηγικές ευημερίας και δικαιοσύνης.

Είναι αβέβαιο αν θα προκύψουν νέες πολιτικές δυνάμεις και πρόσωπα, καθώς όσοι διαθέτουν τις αναγκαίες ικανότητες είτε είναι απασχολημένοι με τα δικά τους ζητήματα, είτε έχουν απηυδήσει από το τρέχον σύστημα.

Από την άλλη, ας μη ξεχνάμε τη δική μας αυτοκριτική καθώς έχουμε (ή μας έχουν) συνηθίσει στο «βόλεμα», αλλά και ας διαπιστώσουμε τη σύνθεση του πληθυσμού μας, με άνω του ενός εκατομμυρίου των μεταναστών, με αδιάφορους πολίτες του «καναπέ», με τη γενιά των 500 (?) ευρώ, με άνω του ενός εκατομμυρίου δημοσίους υπαλλήλους. Το, δε, χειρότερο είναι η ποιότητα σκέψης μας και η εν γένει παιδεία μας που οδηγούν σε «ακανόνιστη» συμπεριφορά, όταν ψηφίζουμε, όταν συναλλασσόμαστε, όταν υποβάλλουμε φορολογικές δηλώσεις, όταν εξυπηρετούμε τους πελάτες μας ή όταν αγοράζουμε…


Το σκηνικό, πλέον, διαμορφώνεται σε μια αναγκαστική συμβίωση με τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και φυσικά εντός της ΕΕ και αναζητείται ο καταλύτης που θα γεννήσει επιχειρηματική ανάπτυξη για νέες θέσεις εργασίας και ανακατανομή του κέντρου βάρους από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα.

 

Το ρόλο του καταλύτη αυτού ή τουλάχιστον ενός στοιχείου του μίγματος κατέχει το franchising, μέσω του οποίου ο κάθε ικανός και με διάθεση να εργασθεί, μπορεί να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση, έχοντας λυμένα μια σειρά από ζητήματα, από το πώς θα ονομάσει το κατάστημά του και πως θα το διαμορφώσει, μέχρι από πού θα αγοράζει και πως θα το διαφημίζει. Η οικονομία κλίμακος που παρέχεται μέσω του franchising δεν αφορά μόνο τις τιμές των εμπορευμάτων και των α’ υλών, αλλά τη κεντρική διοίκηση και συντονισμό όλων των απαραίτητων τμημάτων που κάθε σύγχρονη επιχειρηματική οντότητα οφείλει να διατηρεί, όπως R&D, Logistics, Quality Management, HR, τμημάτων που ένα μεμονωμένο κατάστημα φυσικά και δεν έχει τη δυνατότητα να συντηρεί.

Η δημιουργία νέων franchise καταστημάτων αφενός δίνει διέξοδο ως αυτοαπασχόληση σε όσους αναζητούν μεγαλύτερο εισόδημα και διέξοδο της δημιουργικότητάς του, αλλά και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας ενισχύοντας την αλυσίδα «Πληρώνομαι – Καταναλώνω» - «Πληρώνεται – Καταναλώνει», μια αλυσίδα που έχει «σπάσει» με την φοροεπιδρομή και τον ψυχολογικό πόλεμο που βιώνουμε από τα ΜΜΕ, αιτιολογημένα ή όχι.


Θεμελιώδες συστατικό του καταλυτικού μίγματος που θα τονώσει την ελληνική οικονομία και ανάπτυξη αποτελεί το franchising.

 

Οι μικρές και ευέλικτες επενδύσεις στον κλάδο της εστίασης αλλάζουν τα δεδομένα στην αγορά και ανάγονται ως κυρίαρχη τάση στο franchising

Στο πλαίσιο της ύφεσης και της μειωμένης καταναλωτικής δαπάνης, τα μικρά και εξειδικευμένα καταστήματα εστίασης, όχι μόνο αντιστέκονται, αλλά και αναπτύσσονται με νέα σημεία, αποτελώντας το επίκεντρο στις περιοχές που ανοίγουν.

Τα διαφοροποιητικά στοιχεία τους, η σύγχρονη αισθητική τους, το μοντέρνο και νεανικό ύφος τους και κυρίως το εξειδικευμένο προϊόν τους σε πολύ καλή τιμή, με άριστη σχέση value for money, τα κάνει να ξεχωρίζουν και προσελκύουν τους καταναλωτές, οι οποίοι ενίοτε σχηματίζουν ασυνήθιστες για την εποχή ουρές!

Παράλληλα, το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται προς τη νέα τάση, η οποία διαφαίνεται ότι θα κυριαρχήσει το επόμενο έτος, με κύρια χαρακτηριστικά την συμπιεσμένη αρχική επένδυση και τον οικογενειακό χαρακτήρα που απαιτεί λιγοστούς υπαλλήλους. Η νέα αγορά της Μικρής Εστίασης χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα στοιχεία που την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική, όπως:

100 νέοι όροι που επαναπροσδιορίζουν την στρατηγική του franchising.

Μέσα στην περίοδο της πιο βαθιάς κρίσης των τελευταίων ετών και υπό την απειλή της χρεωκοπίας της πατρίδας μας, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι  ο ρυθμός δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, παραμένει αμείωτος.   Ίσως είναι η πεποίθηση ότι μέσα στην κρίση υπάρχουν οι ευκαιρίες, ίσως η ανάγκη για βελτίωση της ζωής, πάντως γεγονός είναι ότι οι τολμηροί, υποψήφιοι επιχειρηματίες,  δεν λείπουν στις μέρες μας. Βεβαίως όπως ήταν αναμενόμενο, το franchise, αποτελεί μία από της πιο ασφαλείς μεθόδους επιχειρηματικής συνεργασίας,  καθώς η ανάγκη για ασφάλεια είναι μεγαλύτερη από την επιθυμία για μεγάλα κέρδη.

Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης από την αγορά μιας υφιστάμενης, είναι ότι στην πρώτη περίπτωση ο ενδιαφερόμενος βασίζεται σε λίγα δεδομένα και σε μεγάλες προσδοκίες ενώ στην δεύτερη περίπτωση τα δεδομένα είναι περισσότερα και αντίστοιχα οι προσδοκίες μικρότερες.

Εννοείται ότι πρώτα θα πρέπει να διενεργήσουμε όλη τη διαδικασία επιλογής του δικτύου franchise που μας ταιριάζει. Διαδικασία που έχουμε αναλύσει μαζί στη συγκεκριμένη στήλη,  αλλά και σε άλλες σελίδες του περιοδικού,  εξειδικευμένοι σύμβουλοι έχουν δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για το πως μπορούμε να περιορίσουμε το ρίσκο, επιλέγοντας το σύστημα franchise που μας ταιριάζει. Δεν θα δούμε αν είναι καλή η επιχείρηση και θα αδιαφορήσουμε για το αν βρίσκεται μέσα σ’ ένα ισχυρό δίκτυο με προοπτικές.  Δεν θα μπουμε στην διαδικασία αγοράς μιας υφιστάμενης μονάδας franchise, χωρίς να έχουμε σιγουρευτεί ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με την συγκεκριμένη αλυσίδα. Δεν θα διαπραγματευτούμε την τιμή και τον διακανονισμό χωρίς να έχουμε καταλήξει ότι μας ταιριάζει η φιλοσοφία του franchisor.

NEED HELP? (x)
MESSAGE