Οι οικονομικοί όροι του franchise

 

Ήδη από το στάδιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Δικαιοπαρόχου και του υποψήφιου Δικαιοδόχου, ο τελευταίος θα πρέπει να έχει ενημερωθεί επαρκώς από τον Δικαιοπάροχο για τα οικονομικά ανταλλάγματα τα οποία θα κληθεί να καταβάλλει στον τελευταίο πριν και κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Δίκτυο και ισχύος της σύμβασης franchise.

 

Τα οικονομικά αυτά ανταλλάγματα συνίσταται συνήθως στα κάτωθι:

>        Δικαίωμα εισόδου (entry fee).

>        Μόνιμα Δικαιώματα (royalties).

>        Δικαιώματα για Εθνική Διαφήμιση.

>        Δικαιώματα για Τοπική Διαφήμιση.

 

Δικαίωμα εισόδου (entry fee)

Το δικαίωμα εισόδου αποτελεί το αντάλλαγμα που καταβάλλει ο Δικαιοδόχος στον Δικαιοπάροχο κυρίως για τη θέση σε κυκλοφορία του σήματος και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων και τη χρήση αυτών στην παραχωρηθείσα περιοχή κατ’ αποκλειστικότητα, την υποστήριξη στο ξεκίνημα της λειτουργίας της επιχείρησης του Δικαιοδόχου (ενδεικτικά, στην έρευνα για την εξεύρεση κατάλληλου ακινήτου, παροχή αρχικής εκπαίδευσης, στην μελέτη διαρρύθμισης και  κατασκευής του σημείου του Δικαιοδόχου), την παράδοση σε αυτόν Εγχειριδίου Λειτουργίας, κ.λπ.

Το ύψος του δικαιώματος εισόδου είναι συνήθως χαμηλό για το πρώτο ή για όλα τα πρώτα franchise του Δικτύου. Συνίσταται σε συγκεκριμένο ποσό ανάλογα με την ανάπτυξη του εκάστοτε Συστήματος και την δυναμική των σημάτων και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων στο χώρο, την πρωτοτυπία και επιτυχία της τεχνογνωσίας αλλά μπορεί να προσδιοριστεί και βάσει άλλων παραγόντων όπως π.χ. του εξοπλισμού που θα απαιτηθεί για να λειτουργήσει η επιχείρηση του Δικαιοδόχου . Στο ανωτέρω ποσό θα υπολογιστεί βεβαίως και ο αναλογούν ΦΠΑ.

Ένα από τα πιο κρίσιμα και αμφιλεγόμενα θέματα σε σχέση με το δικαίωμα εισόδου ανακύπτει σε περίπτωση παράτασης διάρκειας της σύμβασης franchise. Είναι πιθανό, εάν το Σύστημα έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο και ανάπτυξη και έχει καταστεί γνωστό και αποδεκτό από το κοινό, να θελήσει ο Δικαιοπάροχος να εκμεταλλευθεί αυτήν την υπεραξία του Συστήματος με την αύξηση του καταβλητέου δικαιώματος εισόδου. Αυτό κατ’αρχήν δεν δύναται να επιβληθεί σε Δικαιοδόχο ο οποίος κάνει χρήση του δικαιώματός του για παράταση της σύμβασης δικαιόχρησης, οπότε και εξακολουθεί τη λειτουργία της επιχείρησής του ως Δικαιοδόχος του Συστήματος,  με ενδεχομένως αύξηση του ποσοστού των μόνιμων δικαιωμάτων ή αυτών της διαφήμισης.

Υπάρχουν, όμως, και περιπτώσεις όπου ο Δικαιοπάροχος, προκειμένου να εξασφαλίσει την εκ νέου καταβολή δικαιώματος εισόδου δεν παρατείνει τη σύμβαση, κάνοντας χρήση, βεβαίως, συγκεκριμένου όρου της σύμβασης τον οποίο έχει προαποδεχθεί ο Δικαιοδόχος με την υπογραφή της. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση, ο Δικαιοδόχος ο οποίος επιθυμεί να παρατείνει τη σύμβασή του με το Δικαιοπάροχο θα είναι υποχρεωμένος στην ουσία να την επαναδιαπραγματευθεί στο σύνολό της και, άρα, και αναφορικά με τους οικονομικούς της όρους στους οποίους συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα εισόδου. Εντούτοις, ο Δικαιοπάροχος που ενεργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο διατρέχει τον κίνδυνο να δημιουργήσει εντάσεις στο Δίκτυο και, βεβαίως, να χάσει συνεργασίες με δικαιοδόχους τους οποίους ενδεχομένως δεν θα μπορέσει να αντικαταστήσει.

Η καταβολή του δικαιώματος εισόδου συντελείται συνήθως με την υπογραφή της σύμβασης. Κάποιες φορές, όταν έχει υπογραφεί προσύμφωνο μεταξύ των μερών, ένα τμήμα του ποσού αυτού έχει ήδη καταβληθεί με την υπογραφή του προσυμφώνου αυτού οπότε και συνυπολογίζεται στην εξόφληση του ποσού κατά την υπογραφή.   Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι σε μεγάλα Δίκτυα Δικαιόχρησης στο εξωτερικό (π.χ. Γαλλία), κάποιες φορές η υποχρέωση για καταβολή του δικαιώματος εισόδου λαμβάνει χώρα κατά τη λήξη της σύμβασης, γεγονός το οποίο αποτελεί σημαντική διευκόλυνση για το Δικαιοδόχο, ο οποίος δεν καλείται από την αρχή της σύμβασης να καταβάλλει ένα υψηλό χρηματικό ποσό, από το οποίο όμως δεν απαλλάσσεται κιόλας. Φυσικά, μια τέτοια τακτική προϋποθέτει και μια σχετική οικονομική ευρωστία του Δικαιοπαρόχου, ο οποίος δεν βασίζεται στο δικαίωμα εισόδου που θα λάβει από τους δικαιοδόχους του για να αναπτύξει το Σύστημα. Βέβαια, και αυτή η τακτική μπορεί να οδηγήσει σε μη επιθυμητές καταστάσεις, όταν η αδυναμία του Δικαιοδόχου να καταβάλλει το ποσό του δικαιώματος εισόδου λειτουργεί αποτρεπτικά και τον εμποδίζει να αποχωρήσει από το Δίκτυο στο οποίο δεν επιθυμεί πλέον να παραμείνει.

 

Τα Μόνιμα Δικαιώματα (Royalties)

Τα μόνιμα δικαιώματα αποτελούν αντάλλαγμα για τη συνεχή εκπαίδευση που λαμβάνει ο Δικαιοδόχος από τον Δικαιοπάροχο, τις ενέργειες για την περαιτέρω ανάπτυξη του Συστήματος, την συνεχή υποστήριξη στην διοίκηση της επιχείρησης του Δικαιοδόχου, την παροχή ενιαίου μηχανογραφικού συστήματος, κ.λπ.

Συχνά εκφράζονται σε ποσοστό επί των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης του Δικαιοδόχου. Συνήθως δε, το ποσοστό αυτό είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και ανέρχεται από 2 έως 12% επί των ακαθάριστων εσόδων πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Εντούτοις, είναι δυνατό να έχουμε συστήματα όπου τα μόνιμα δικαιώματα αυξάνονται ή μειώνονται ανάλογα με το ύψος των ακαθάριστων εσόδων του Δικαιοδόχου . Τα μόνιμα δικαιώματα καταβάλλονται συνήθως κάθε μήνα.

Είναι δυνατόν να μην υπάρχει υποχρέωση καταβολής μόνιμων δικαιωμάτων από τον Δικαιοδόχο. Αυτό δύναται να συμβεί στην περίπτωση κατά την οποία ο Δικαιοπάροχος «αμείβεται» από ποσοστό επί του ποσού των αγορών των προϊόντων με τα οποία προμηθεύει ο Δικαιοπάροχος τον Δικαιοδόχο. Βεβαίως με την ανωτέρω πρακτική, υπάρχει ο κίνδυνος να υποχρεώνεται ο Δικαιοδόχος από τον Δικαιοπάροχο να αγοράσει περισσότερα προϊόντα από όσα έχει ανάγκη προκειμένου ο τελευταίος να αποκομίσει περισσότερο κέρδος. Προκειμένου να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα, είναι προτιμότερο να συμφωνείται ότι ο Δικαιοπάροχος θα λαμβάνει ένα τμήμα των μόνιμων δικαιωμάτων του μέσω ποσοστού επί των ακαθάριστων εσόδων του Δικαιοδόχου και ένα τμήμα μέσω της πώλησης των προϊόντων σε αυτόν.

Αυτό που είναι σημαντικό να κατανοήσουμε είναι ότι σε καμία περίπτωση το υψηλό ή χαμηλό ποσοστό των μόνιμων δικαιωμάτων δεν προσδιορίζει την ποιότητα και την αξία κάποιου Συστήματος Franchise.

 

H συμμετοχή στην εθνική διαφήμιση

Ο Δικαιοπάροχος οφείλει να προβαίνει σε ενέργειες εθνικής διαφήμισης (με εξαίρεση ίσως την περίπτωση του πρώτου καιρού λειτουργίας του Δικτύου κατά τον οποίο δεν διαθέτει συνήθως μεγάλο αριθμό σημείων πώλησης ούτε και οικονομικά μέσα τέτοια για διαφήμιση με ουσιαστική επιρροή). Ο Δικαιοδόχος χρηματοδοτεί την εθνική διαφήμιση με καταβολή κάποιου ποσού που συνήθως υπολογίζεται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και τα μόνιμα δικαιώματα. Το ποσοστό είναι σε κάθε περίπτωση πιο χαμηλό σε σχέση με τα μόνιμα δικαιώματα (συχνά περίπου 2% επί του τζίρου της επιχείρησης του δικαιοδόχου). Ο Δικαιοδόχος καταβάλλει συνήθως τη συμμετοχή του αυτή ταυτόχρονα με  την καταβολή των μόνιμων δικαιωμάτων.

 

Η συμμετοχή στην τοπική διαφήμιση

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η σύμβαση franchise περιέχει την υποχρέωση του Δικαιοδόχου να προβεί σε τοπική διαφήμιση, προσδιορίζοντας το ύψος των δαπανών στις οποίες πρέπει να προβεί για το σκοπό αυτό ο Δικαιοδόχος. Η υποχρέωση αυτή είναι εύλογη προκειμένου να προωθηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η επιχείρηση του εκάστοτε Δικαιοδόχου με τη δική του συνδρομή η οποία θα βασίζεται στις γνώσεις και την εμπειρία που έχει αποκομίσει για την περιοχή του.

 

*****

 

Σε ένα Σύστημα franchise που λειτουργεί με υγιή και επωφελή τρόπο, η συνολική οικονομική συμμετοχή των Δικαιοδόχων σε αυτό θα πρέπει να αποτελεί το εύλογο αντάλλαγμα για τα ανάλογα κέρδη που αποφέρει η λειτουργία της επιχείρησής τους βάσει του συγκεκριμένου Συστήματος. Για το λόγο αυτό, ο εκάστοτε Δικαιοπάροχος δεν θα πρέπει να αποβλέπει στο εύκολο και βραχυπρόθεσμο κέρδος αλλά να προσβλέπει στην μακροζωία του Δικτύου του η οποία έτσι κι αλλιώς θα είναι κερδοφόρα και για τον ίδιο, ενώ και οι υποψήφιοι Δικαιοδόχοι θα πρέπει να αποφεύγουν συμβατικές δεσμεύσεις κυρίως οικονομικές στις οποίες δεν δύνανται να ανταποκριθούν αλλά θα πρέπει να είναι μετριοπαθείς στις επιλογές τους ώστε η επιχείρησή τους να αντέξει στο χρόνο και στον ανταγωνισμό.

 

ID

ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, LL.M. HARVARD, Η.Π.Α.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ FRANCHISING ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ FRANCHISE ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

YΠΑΠΑΝΤΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-D.E.S.S. LYON III, FRANCE

Ο επιχειρηματίας που αποφασίζει να επεκταθεί στο εξωτερικό θα κληθεί πρωτίστως να προσδιορίσει σε ποιο επιχειρηματικό πλαίσιο επιθυμεί να εντάξει την νέα αυτή επιχειρηματική του κίνηση. Από την άλλη μεριά, και ο κατά τόπους υποψήφιος συνεργάτης του στο εξωτερικό θα κληθεί να εκτιμήσει το είδος της επιχείρησης την οποία είναι ικανός να εισαγάγει και αναπτύξει με επιτυχία καθώς επίσης και τη φύση της σχέσης την οποία θεωρεί την καταλληλότερη για τη συνεργασία του με τον ξένο επιχειρηματία. Με αυτή την προοπτική, ως πιο άμεση και ασφαλής μέθοδος εμφανίζεται το Franchise.

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

 

Η σημαντική διάδοση του franchising στη χώρα μας, που οφείλεται στην επιτυχία και στην ραγδαία ανάπτυξη πολλών συστημάτων franchise έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών νέων επιχειρηματιών, ο αριθμός των οποίων διπλασιάζεται καθ’ έτος. Ωστόσο, η επιλογή του κατάλληλου franchise είναι ιδιαίτερα δύσκολη, και σαφέστατα αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση.

 

Η αλήθεια είναι ότι η επιλογή συστήματος franchise αποτελεί, για τους περισσότερους υποψηφίους το δυσκολότερο κομμάτι του όλου εγχειρήματος. Καθώς η πρώτη επαφή με την κάθε εταιρεία γίνεται, συνήθως, μέσω μιας διαφήμισης (σε ένα περιοδικό ή σε μία κλαδική έκθεση), που μπορεί πραγματικά να εντυπωσιάσει, η διαδικασία της επιλογής καθίσταται ακόμη δυσκολότερη, μιας και πολλές φορές η πρώτη εντύπωση που διαμορφώνουμε από αυτή, μπορεί απλώς να μας παραπλανήσει ή ακόμη και να μας αποθαρρύνει από μία καλή ευκαιρία.

Είναι γεγονός ότι η απόφαση για επένδυση και δραστηριοποίηση σε ένα σύστημα franchise οριοθετεί το επαγγελματικό και επιχειρηματικό μέλλον σας. Για να λάβει κανείς, τη σωστή απόφαση οφείλει να γνωρίζει όλα τα κρίσιμα στοιχεία που θα διασφαλίσουν την πορεία του ως franchisee, να είναι προσεκτικός και επιφυλακτικός, να ζητά τεκμηρίωση για όσα του τάζουν.

Η ίδρυση της δικής σας επιχείρησης διαμορφώνει //συχνά// τις συνθήκες της μελλοντικής ζωής σας, και κατά συνέπεια χρήζει της ιδιαίτερης προσοχής και της διεξοδικής μελέτης σας, πριν κάνετε το οποιοδήποτε βήμα. Η επιχειρηματική δραστηριοποίησή σας μέσω franchise χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα σημαντικά προνόμια, ωστόσο η «ποιότητα» αυτών/ού που «αγοράζετε» ποικίλει από σύστημα σε σύστημα και γι αυτό το λόγο καλό θα ήταν να είστε προσεκτικοί, καθώς, όπως και οποιαδήποτε άλλη μορφή επένδυσης, η «αγορά» ενός franchise δεν εξασφαλίζει πάντα την επιτυχία σας. Στη συνέχεια αναφέρουμε τα δέκα βασικά ζητήματα που οφείλετε να έχετε υπόψη σας και να αναλύσετε σε βάθος πριν καταλήξετε στην τελική επιλογή σας.

 

ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ

> Πόσα χρήματα διαθέτετε;

> Πόσα χρήματα μπορείτε να χάσετε, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά;

> Θα ξεκινήσετε το franchise μόνος ή με κάποιον συνεταίρο;

> Ποιός θα είναι ο συνέταιρος;

> Θα χρειαστείτε χρηματοδότηση και αν ναι από που θα προέρχεται;

> Υπάρχουν επιδοτήσεις;

> Έχετε κάποιες οικονομίες ή κάποιο άλλο εισόδημα για να συντηρείστε κατά την αρχική διάρκεια δημιουργίας και λειτουργίας του καταστήματός σας;

> Το δίκτυο που επιλέξατε προϋποθέτει κάποια τεχνική κατάρτιση ή σχετική εκπαίδευση ή εμπειρία;

> Τι δεξιότητες διαθέτετε;

> Ποιά ιδιαίτερη γνώση ή ταλέντο σας μπορείτε να εφαρμόσετε στην επιχείρησή που ξεκινάτε;

> Τι εμπειρία διαθέτετε; Υπήρξατε άλλοτε ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ή υπάλληλος κάποιας ανάλογης επιχείρησης;

> Γνωρίζετε τις ιδιαιτερότητες της αγοράς στην οποία απευθύνεστε και των προϊόντων που διαθέτετε;

 

ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ

> Ποιοί είναι οι στόχοι σας;

> Ποιό το ετήσιο εισόδημα που επιθυμείτε;

> Ενδιαφέρεστε για λιανικό εμπόριο ή για παροχή υπηρεσιών;

> Ενδιαφέρεστε/ σας αρέσει κάποιος συγκεκριμένος κλάδος;

> Πόσες ώρες είστε διατεθειμένοι να δουλεύετε;

> Σκοπεύετε να διοικήσετε την επιχείρηση εσείς οι ίδιοι ή να προσλάβετε κάποιον γι’ αυτό το σκοπό;

> Τα εισοδήματά σας θα προέρχονται αποκλειστικά από αυτή σας τη δραστηριότητα ή θα αποτελεί πρόσθετο εισόδημα;

> Είστε ικανοποιημένος με την ιδέα ότι μπορεί να λειτουργείτε τη συγκεκριμένη επιχείρηση για τα επόμενα 10 χρόνια;

> Θέλετε να αποκτήσετε κι άλλα καταστήματα ή μόνο ένα;

 

ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

>        Ποιά είναι η ζήτηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρει η συγκεκριμένη αλυσίδα στην «κοινωνία» που σας ενδιαφέρει;

>        Η ζήτηση αυτή είναι εποχιακή;

>        Υπάρχουν ευοίωνες προοπτικές για συνεχή ζήτηση και στο μέλλον;

>        Ποιές είναι οι τάσεις του κλάδου που θα δραστηριοποιηθείτε και ποιά τεκμηρίωση σας παρέχει η μητρική εταιρεία;

 

Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

>        Ποια είναι τα επίπεδα ανταγωνισμού στην αγορά γενικότερα, αλλά και στην περιοχή που σας ενδιαφέρει;

>        Πόσα άλλα καταστήματα της ίδιας αλυσίδας υπάρχουν στην περιοχή αυτή ή πόσο κοντά είναι τα αντίστοιχα;

>        Υπάρχουν επιχειρήσεις του ίδιου αντικειμένου στην περιοχή σας; Αν ναι ποιας ποιότητας είναι αυτές; Είναι καλά οργανωμένες; Είναι επώνυμες; Παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες ή τα ίδια προϊόντα στις ίδιες ή σε χαμηλότερες τιμές;

 

ΠΟΣΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΙΝΑΙ FRANCHISOR

>        Θα μπορείτε να διατηρήσετε και να λειτουργείτε το κατάστημά σας ακόμη και αν ο franchisor αποτύχει;

>        Θα χρειαστείτε οπωσδήποτε τη συνεχή υποστήριξη, τη διαφήμιση και την εκπαίδευση του franchisor σας, ή μπορείτε να λειτουργήσετε και αυτοβούλως σε περίπτωση αποτυχίας;

>        Θα επιλέξετε τους ίδιους προμηθευτές ή θα συνεργάζεστε με δικούς σας;

 

ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο FRANCHISOR

> Ποιά είναι η αναγνωρισιμότητα του ονόματος της αλυσίδας;

> Ποιά η χρονική διάρκεια που λειτουργεί η αλυσίδα;

> Ποιά η φήμη που έχει η αλυσίδα για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται;

> Ποιά η παρεχόμενη εκπαίδευση και η υποστήριξη από τη μητρική εταιρεία;

 

ΤΙ ΖΗΤΑ Ο FRANCHISOR

> Ποιό είναι το ύψος της επένδυσης και πώς αναλύεται αυτό με ακρίβεια;

> Ποιές είναι οι άλλες δαπάνες που θα χρειαστεί να κάνετε;

> Ποια και πόσα είναι τα royalties που θα υποχρεούστε να πληρώνετε;

> Τι ελέγχους θέτει ο franchisor;

> Φανταστήκατε ποτέ τον εαυτό σας να δραστηριοποιείται σ’ αυτό τον κλάδο;

 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο FRANCHISOR

> Ποιά είναι η εμπειρία του franchisor;

> Ποιό είναι το επιχειρηματικό υπόβαθρο του επικεφαλή και ποιά η εμπειρία των στελεχών του;

> Ποιές είναι οι υλικοτεχνικές και ανθρώπινες υποδομές της μητρικής εταιρείας;

> Πόσα καταστήματα περιλαμβάνονται στο δίκτυο; Που βρίσκονται αυτά; Πόσα έχουν διακόψει τη λειτουργία τους;

> Ποιά τα δεδομένα της ανάπτυξης της αλυσίδας μέχρι σήμερα και ποιες οι προοπτικές για το μέλλον;

 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ franchisor

>        Η μητρική εταιρεία σας «εμπνέει»;

>        Ο επιχειρηματίας έχει όραμα και δέσμευση;

>        Η αλυσίδα εξελίσσεται και παραμένει «εντός» της φιλοσοφίας και των τάσεων της αγοράς;

>        Το concept έχει ουσία, καλύπτει ανάγκες του καταναλωτή, παρέχει αξία;

 

Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

> Μπορείτε να σκεφτείτε τον εαυτό σας να λειτουργεί τη συγκεκριμένη επιχείρηση για την επόμενη δεκαετία;

> Έχετε τις κατάλληλες ικανότητες και το σχετικό υπόβαθρο;

> Ποιές άλλες προτάσεις franchise υπάρχουν; Τι διαφορετικό προσφέρουν;

> Έχετε διάθεση και όρεξη για εργασία;

> Είστε φιλόδοξος;

> Σας ενθουσιάζει η ιδέα να ξεκινήσετε το κατάστημα της συγκεκριμένης αλυσίδας;

 

Καθώς δεν είναι δυνατόν να γνωρίζετε όλα τα ανωτέρω και όλα όσα συμβαίνουν καθημερινά στον χώρο του franchise, καλό θα ήταν να εμπιστευτείτε έναν εξειδικευμένο Σύμβουλο. Στο πρόσωπό του θα βρείτε τον συνεργάτη, που θα σας εξηγήσει με κάθε λεπτομέρεια και θα σας οδηγήσει με ασφάλεια στον τελικό σας στόχο, που είναι η δική σας επιχείρηση, η οποία ταιριάζει στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις προτιμήσεις σας, σέβεται τις ανάγκες σας και τις δυνατότητές σας και εκπληρώνει τις προσδοκίες σας. O σύμβουλος διερευνά τα ενδιαφέροντά σας, αφού το franchise που θα επιλέξετε, θα πρέπει πάνω απ΄ όλα να σας ενδιαφέρει και να σας ταιριάζει.

 

Έχουμε συνηθίσει να γράφουμε και να διαβάζουμε για τα αμέτρητα πλεονεκτήματα της δικαιόχρησης, να σκιαγραφούμε καταπληκτικούς δικαιοπαρόχους, να προτείνουμε το προφίλ του καλύτερου δικαιοδόχου, γενικά να διατυμπανίζουμε την αποτελεσματικότητα και τα προτερήματα του θεσμού. Και όντως είναι αλήθεια!

Λένε πολλοί ότι το franchising είναι ένας γάμος. Πολλές φορές οι επαφές στα γραφεία της δικαιοπαρόχου εταιρείας θυμίζουν προξενιό της δεκαετίας του ’60. Ο μπαμπάς και οι θείες παινεύουν τη νύφη ενώ ο γαμπρός και οι συμπέθεροι κουνούν συγκαταβατικά το κεφάλι τους έχοντας στο μυαλό τους μόνο, πόσες ρίζες ελιές θα πάρουν και τι λάδι θα βγάζουν κάθε χρόνο.

«Αχ είναι τόσα που θέλω να ρωτήσω», «Τα έχω χαμένα», «Άδειασε το μυαλό μου…» κ.ά. είναι κάποιες φράσεις από αυτές που συνήθως ακούγονται κατά το προσυμβατικό στάδιο μεταξύ των υποψηφίων νέων επιχειρηματιών - επενδυτών και του υπευθύνου ανάπτυξης μιας δικαιοπαρόχου εταιρείας. Πολύ συχνά επειδή οι υποψήφιοι συνεργάτες – δικαιοδόχοι βρίσκονται σε αμηχανία, καταλήγουν στην υπογραφή της σύμβασης για μία συνεργασία που δεν είναι ξεκάθαροι οι όροι και οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις. Άλλες φορές από φόβο για το άγνωστο, αποχωρούν με κίνδυνο να χάσουν μία συνεργασία που θα άλλαζε τη ζωή τους.

Ας μου επιτραπεί η χρήση παραφρασμένης της γνωστής βιβλικής ρήσης σαν εισαγωγή της παρούσας ανάλυσης, που έχει στόχο να προσεγγίσει ένα από τα σοβαρότερα εμπόδια στην ανάπτυξη αλυσίδων στην Ελλάδα: την εύρεση του κατάλληλου σημείου. Ο τόπος εγκατάστασης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, ειδικά όταν αυτή απευθύνεται στον τελικό καταναλωτή, είναι μεγάλος πονοκέφαλος για κάθε υποψήφιο ελεύθερο επαγγελματία – επενδυτή.

Ένα από τα συνηθέστερα ερωτήματα που τίθονται στις συνομιλίες με υποψηφίους δικαιοδόχους είναι : «Γιατί να συνεργαστώ με το συγκεκριμένο δίκτυο Franchising»;

Είναι εύλογο το ερώτημα και υπάρχουν δεκάδες λόγοι που μπορεί να επικαλεστεί ένας σύμβουλος ή ο υπεύθυνος ανάπτυξης μιας αλυσίδας, προκειμένου να προσπαθήσει να πείσει το συνομιλητή του.

Θα μιλήσει για τη διαφοροποίηση του concept, για την εκπαίδευση που παρέχεται και για την υποστήριξη που προσφέρει σε όλα τα επίπεδα η αλυσίδα. Θα μιλήσει επίσης και θα αναλύσει τις ενέργειες Marketing και το διαφημιστικό πλάνο που διενεργείται για την προβολή της αλυσίδας.

Εννοείται ότι πρέπει όλα αυτά να τα αξιολογήσουμε και να τα πιστοποιήσουμε πριν πάρουμε την απόφαση να συνεργαστούμε με το συγκεκριμένο δίκτυο.

Νομίζω όμως ότι είναι εξίσου σημαντικό να ασχοληθούμε λίγο και να ψάξουμε τους ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργαστούμε. Θα πρέπει να ταιριάζουμε στη φιλοσοφία, θα πρέπει να τους πιστέψουμε, θα πρέπει να τους εκτιμούμε θα πρέπει να νιώσουμε ότι μπορούν πράγματι να κάνουν τη δουλειά…

Πριν όμως δούμε τους υπόλοιπους θα πρέπει να κάνουμε μια ειλικρινή ενδοσκόπηση για να ξεκαθαρίσουμε ότι δε θα δημιουργήσουμε εμείς οι ίδιοι προβλήματα στη συνεργασία και κατόπιν οφείλουμε να …μελετήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα παίρνουν τις αποφάσεις για την επιχείρησή μας.

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχία μιας επιχείρησης είναι η επιλογή του κατάλληλου σημείου για να στηθεί η μονάδα Franchise ή ακόμα και η αυτόνομη επιχείρηση.

Έχουμε πολλές φορές γράψει για το πόσο σημαντικό είναι να επιλέξουμε τη σωστή, την κατάλληλη για εμάς εταιρεία, προκειμένου να ενταχθούμε σ’ ένα δίκτυο franchise και να δημιουργήσουμε τη δική μας επιχείρηση. Εφόσον λοιπόν ακολουθήσουμε τη σωστή διαδικασία αξιολόγησης ξεκινάει η φάση της υλοποίησης.

Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα στοιχεία αυτά που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ώστε να αξιολογήσουμε το κατάστημα ή την έδρα της επιχείρησής μας.

Χρειαζόμαστε εμβόλιο για να μην εξαπλωθούν όσα περίεργα έχουν ξεκινήσει να συμβαίνουν στον κλάδο μας. Ένα ισχυρό και δοκιμασμένο εμβόλιο για να προφυλάξει το franchising από τη νέα γρίπη που μπορεί να εξαπλωθεί ως πανδημία!

Τα κρούσματα, ως σήμερα, είναι λίγα, πολύ λίγα για να δημιουργηθεί θόρυβος και πανικός, αλλά, ωστόσο, ο κίνδυνος της πανδημίας είναι ορατός.

Ορισμένα συστήματα, concepts, ή όπως αλλιώς αρέσκεστε να τα αποκαλείτε, έχουν ενστερνισθεί παλαιολιθικές αντιλήψεις του franchising με κύριο γνώμονά τους να ξεφύγουν από τα οικονομικά προβλήματά τους μέσω των τελών εισόδου και έχουν εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια να υποστηρίξουν τους όσους δικαιοδόχους παραμένουν μαζί τους εγκλωβισμένοι ή όχι. Γνωστά κέντρα, τρεις αλυσίδες στο σύνολο, για παράδειγμα, στο γενικότερο χώρο της ομορφιάς και υγείας χρωστούν everywhere και απελπισμένα ψάχνουν για θύματα!

Μερικές αλυσίδες εγκαταλείπουν το franchising λόγω δικών τους αδυναμιών και έλλειψης δέσμευσης και εμπιστοσύνης στο θεσμό, έχοντας τα οικονομικά τους θέματα υπερβεί τις ικανότητές τους και προβάλλοντας αόριστες δικαιολογίες, θέλοντας να κρατήσουν μια «πισινή» όταν (και εάν) τα πράγματα καλυτερέψουν. Ομορφιά, διακόσμηση, είδη σπιτιού, ψυχαγωγία, ένδυση είναι κάποιοι από τους κλάδους στους οποίους ανήκουν ορισμένα concepts! Το αποτέλεσμα είναι να προκαλείται σύγχυση στους δικαιοδόχους και στην αγορά, καθώς οι επιχειρηματίες δεν έχουν το θάρρος να εγκαταλείψουν επίσημα το άθλημα του franchising (όπως αυτοί το εννοούν) και να επαναπροσδιορίσουν καθαρά και αντρίκια την πορεία τους.

Ορισμένοι κλάδοι είχαν την ατυχία να χαρακτηρισθούν από μερικές δικαιοπάροχες εταιρείες, οι οποίες, ανώριμα και τυχοδιωκτικά, δραστηριοποιήθηκαν κάποτε μέσω franchising και αμαύρωσαν, τελικά, μια αξιόλογη υποκατηγορία της αγοράς.

Κάποιοι άλλοι, μη διαθέτοντας δέσμευση, υποδομές και φυσικά με no money διαθέσιμα, επιζητούν να πλουτίσουν υποσχόμενοι ασφάλεια και προοπτικές στην «αξιοθαύμαστη» και μη δοκιμασμένη ιδέα τους.

Προσοχή να τους αποφεύγετε!

Προσοχή, στα ΜΜΕ του franchising, να τους αρνηθούμε κάθε προβολή!

Προσοχή, στους συμβούλους, να μη τους αναλάβουν!

Σε διαφορετική περίπτωση η γρίπη θα μας «πιάσει» όλους και, εν μέσω μιας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, η πρόκληση του δυνατού franchising θα μεταλλαχθεί στην πρόσκληση για μαζική καταστροφή.

Επαγγελματισμός από τους επαγγελματίες, που δρουν, ζουν και συναναστρέφονται στην αγοράς, αυτούς, εμάς όλους, που δημιουργούν το mouth-to-mouth. ΝΑΙ στα blogs που «ανώνυμα», πλην όμως τεκμηριωμένα αναφέρουν τα ονόματα όλων όσων διακυβεύουν την ανάπτυξη του κλάδου μας.

Τα θετικά της εποχής, όσο θετικά μπορούν να είναι λόγω ύφεσης, οι επιδοτήσεις που δεν εξαίρεσαν το franchising, οι πολύ καλές προσπάθειες των ΜΜΕ του χώρου, οι νέες πρωτοβουλίες των social media που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια, αποδεικνύοντας την τάση της εποχής, η δέσμευση των συμβούλων που αγωνίζονται και «φτιάχνουν» αλυσίδες μη έχοντας, συνήθως, την αναγνώριση που αξίζουν, αναδεικνύουν μια εξαιρετική προοπτική, η οποία, όμως, έχει ημερομηνία τέλους.

Αν μέχρι το τέλος του ’10 δεν αλλάξει το τοπίο του κλάδου, αποβάλλοντας τους τυχοδιώκτες και τους ανίκανους, η αγορά μας, ο κλάδος μας δεν θα έχει ποτέ ξανά, για τις επόμενες δεκαετίες, το μέλλον που του αξίζει!

Δεσμευόμαστε ότι θα δημοσιεύσουμε κάθε τεκμηριωμένη καταγγελία σας, κρατώντας το δημοσιογραφικό απόρρητο της πηγής των πληροφοριών μας και σας καλούμε όλους εσάς που έχετε εγκλωβιστεί σε δίκτυα που σας υπενοικιάζουν το κατάστημά σας, όλους εσάς που έχετε ανοίξει κομμωτήρια και παλεύετε για τα λειτουργικά σας, όλους εσάς που σας υποσχέθηκαν να βγάζετε 5,000 ευρώ μηνιαίως (στεγνο)καθαρίζοντας τα ρούχα των γειτόνων σας, όλους εσάς που σας πούλησαν μαγικά μηχανήματα για κάθε νόσο και ασθένεια!

Η νέα εποχή είναι σκληρή και μόνο ενωμένοι ως κλάδος, υπό τη σκέπη του συνδέσμου ή μιας λέσχης ή ακόμη και υπό το κοινό όραμα ενός δυνατού franchising, μπορούμε να διαπρέψουμε και να καθιερώσουμε τη χώρα μας και εκτός των συνόρων της!

NEED HELP? (x)
MESSAGE