Νίκος Αυλώνας

Διευθύνων Σύμβουλος Κέντρου Αειφορίας CSE

Όλο και περισσότερες εταιρίες αναζητούν νέες ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις, ως οντότητες άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζουν και επηρεάζονται από τα εκάστοτε χρονικά και χωρικά δεδομένα και καλούνται μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης να αναγνωρίσουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον συμβάλλοντας στην Πράσινη Ανάπτυξη Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του έτους για την ελληνική αγορά και διεξήχθη από το Ερευνητικό Εργαστήριο Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (CSE ) αποτυπώνει μια εμφανή στροφή του καταναλωτικού κοινού και την «απαίτησή» του για «πράσινο» επιχειρείν και «πράσινα» προϊόντα. Ακόμη και εν μέσω κρίσης οι Έλληνες φαίνεται να ενισχύουν τις επιχειρήσεις που είναι ευαισθητοποιημένες ως προς το περιβάλλον, καθώς το 92,8% του δείγματος αντιμετωπίζει θετικά τέτοιες πρωτοβουλίες.

Η υιοθέτηση «πράσινων» λύσεων και πρωτοβουλιών από τις επιχειρήσεις δεν ενισχύει απλώς τη θετική τους εικόνα προς το καταναλωτικό κοινό και το σύνολο των συμμετόχων τους, αλλά δίνουν τη δυνατότητα να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος. Ο σχεδιασμός Ολοκληρωμένης Στρατηγικής (Carbon Footprint Strategy) για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, έχει ως απώτερο στόχο τη συνεχή μείωση των εκπομπών ρύπων σε ετήσια βάση αλλά και την πιστοποίηση του οργανισμού ως κλιματικά ουδέτερο μέσω της αντιστάθμισης των εκπομπών του. Η Πιστοποίηση ‘’ CARBONNEUTRAL ‘’ υλοποιείται μέσω της διαδικασίας της  αντιστάθμισης άνθρακα , με ένα χρηματικό πόσο το οποίο αντιστοιχεί στην ποσότητα των εκπομπών που παράγονται από αυτό το πρόσωπο, εταιρεία ή οργανισμό. Τα έργα αυτά είναι συνήθως έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά κ.ά.) και/ ή έργα εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, τα οποία αντικαθιστούν ή μειώνουν την ρυπογόνο ενέργεια που παράγεται από την καύση ορυκτών καυσίμων (όπως πετρέλαιο, λιγνίτης, λιθάνθρακας κ.ά. Η Πιστοποίηση ‘CARBONNEUTRAL ‘’ προϊόντων αλλά και εταιρειών γίνεται από τον Ελβετικό αναγνωρισμένο οργανισμό  myclimate, για τον οποίο αποκλειστικός συνεργάτης στην Ελλάδα είναι το Κέντρο Αειφορίας (CSE )

Σε μια τέτοια πρωτοβουλία έχει προχωρήσει η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (CSE), σχεδιάζοντας Ολοκληρωμένη Στρατηγική (Carbon Footprint Strategy) για τη μείωση των εκπομπών ρύπων που προέρχονται από την ετήσια λειτουργία της με βάση του Green House Gas protocol που έχει ως επακόλουθο τη μείωση των εξόδων λειτουργίας της. Η ΓΕΦΥΡΑ αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, κατέφυγε στην εφαρμογή στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, με στόχο τη μείωση για το 2009 του ανθρακικό της αποτυπώματος κατά 68 τόνους (ποσοστό 4% επί του συνόλου των εκπομπών ρύπων που εκλύονται) και την εξοικονόμηση κόστους που υπολογίζεται στις 14.642 € ανά έτος (ποσοστό 9,43 % επί του συνόλου).

Παράλληλα ένα από τα πιο γνωστά ελαιόλαδο που εξάγει η ΓΑΙΑ πιστοποιήθηκε από το Kέντρο Αειφορίας CSE ως CARBON NEUTRAL κερδίζοντας πολλές διεθνείς διακρίσεις στην Ελλάδα και εξωτερικό.

Κατά τη δημιουργία «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής σημεία προκειμένου να αποφύγουν κατηγορίες για «greenwashing»:

  • Έμφαση στα περιβαλλοντικά κριτήρια, σαφώς συνδεδεμένα με το προϊόν, υπηρεσία ή στρατηγική ΕΚΕ
  • Επαρκείς & θεμελιωμένες πληροφορίες ή πιστοποίηση αξιόπιστου και ανεξάρτητου μέρους, για την αποφυγή παρερμηνείας από τον καταναλωτή
  • Αποφυγή ψευδών και άνευ σημασίας πληροφοριών, καθώς και παραπλανητικών «ψεύτικων» ετικετών.

Η σημασία της δημιουργίας κλιματικά ουδέτερων προϊόντων και υπηρεσιών(Carbon Neutral ) έγκειται στην ορθολογική και ολοκληρωμένη χάραξη εταιρικής στρατηγικής για τη μείωση εκπομπών ρύπων, που ουσιαστικά αντικατοπτρίζει την ειλικρινή και έμπρακτη δέσμευση των επιχειρήσεων απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον που δραστηριοποιούνται. Αυτές οι ενέργειες, σαφώς ενισχύουν την εταιρική εικόνα του οργανισμού, αλλά δεν πραγματοποιούνται με κύριο γνώμονα την προβολή του. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ενεργειών που βασίζονται καθαρά στην προώθηση κάποιου προϊόντος, τοποθετώντας μια «πράσινη ετικέτα», χωρίς να υποστηρίζονται από δράσεις που έχουν ως επίκεντρο τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος ή την ενημέρωση και επαγρύπνηση του καταναλωτικού κοινού.

Σκοπός, λοιπόν, της χάραξης στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, ενσωματωμένης στα πλαίσια της ολοκληρωμένης στρατηγικής του οργανισμού, είναι η ουσιαστική δέσμευσή του για την εφαρμογή ενεργειών που βοηθούν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής . Σημαντικό είναι να τονιστεί, ότι ειδικά σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, οι τέτοιες ενέργειες μπορούν να μειώσουν το λειτουργικό κόστος μιας επιχείρησης. Απώτερος στόχος είναι η προαγωγή της ‘’Πράσινης ανάπτυξης’’  και η εφαρμογή της στη δομή μιας εταιρίας, εστιάζοντας ταυτόχρονα στην οικονομική ευρωστία της επιχείρησης καθώς και την ανάδειξη του περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνου προσώπου της.

 

Kέντρο Αειφορίας (CSE ) Το Κέντρο Αειφορίας CSE ως Ελληνική επιχείρηση πρωτοστατεί σε όλες αυτές τις προαναφερόμενες τάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε περισσότερες από 18 χώρες που έχει αναπτύξει δραστηριότητες τα τελευταία τέσσερα χρόνια .Σήμερα το Κέντρο Αειφορίας CSE έχει αναγνωρισθεί στις 3 μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές εξειδικευμένες εταιρείες στον χώρο του έχοντας εκπονήσει με επιτυχία δεκάδες έργα σχετικά με την  ανάπτυξη Στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης , Πράσινου Marketing και Περιβαλλοντικών λύσεων που ταυτόχρονα προσφέρουν μείωση κόστους Παράλληλα είναι η μοναδική εταιρεία που προσφέρει τον διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο του ‘’CSR Practitioner ‘’ μέσω των καινοτομικών εκπαιδευτικών του προγραμμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες 2108085565 ,www.cse-net.org

 

 

Η μελέτη «Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά» επιχειρεί να προσδιορίσει το μοντέλο και τη στρατηγική ανάπτυξης που θα πρέπει να ακολουθηθεί σε ορίζοντα δεκαετίας, χρησιμοποι΄ωντας ως βάση την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, την εξωστρέφεια και την τόνωση των επενδύσεων και της απασχόλησης.

Η μελέτη προτείνει ένα νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας για την επόμενη δεκαετία, καθώς και τις προδιαγραφές για την επανεκκίνηση της ανάπτυξης αυτής και πάνω από 100 εξειδικευμένες κλαδικές και οριζόντιες δράσεις που αφορούν τόσο το κράτος όσο και την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Η μελέτη «Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά» ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2010, ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2011 και εκπονήθηκε από το γραφείο της McKinsey & Company στην Αθήνα. Χορηγοί της μελέτης ήταν ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, η Ελληνκή Ένωαη Τραπεζών και η ίδια η McKinsey & Company Το αποτέλεσμα είναι μία ανεξάρτητη μελέτη, που απηχεί αποκλειστικά και μόνο τα αποτελέσματα των αναλύσεων και τα συμπεράσματα που εξήγαγε η McKinsey & Company.

Μπορείτε να κατεβάσετε την περίληψη της μελέτης και τη σύνοψη των κυριότερων συμπερασμάτων της στο link.

Σύνεση

Είναι γελοία η άποψη να φύγουμε εκτός ευρωζώνης. Ακόμη και αν οι στόχοι του πακέτου της 26/10/2011 χαρακτηρίζονται από μεγάλη πιθανότητα μη επίτευξης, αυτό αποτελεί τη μοναδική διέξοδο αποφυγής της Χρεοκοπίας της χώρας, ένας δρόμος που θα εξαθλιώσει 100% τη ζωή του Έλληνα, θα μας φέρει 100 χρόνια πίσω και θα μας αποκλείσει από την παγκόσμια κοινότητα.

Οι αδυναμίες, οι ανικανότητες, τα συμφέροντα, ο καρεκλοκενταυρισμός των δήθεν εκπροσώπων μας στη Βουλή μας έφεραν στο σημερινό αδιέξοδο, γελειοποιημένοι, ανήμποροι, κουρασμένοι, απαγοητευμένοι, νευριασμένοι, θιγμένοι, με τον Έλληνα να χρεοκοπά, να χρωστάει, να εξαθλιώνονται τα χαμηλά εισοδήματα, να διαλύεται η μεσαία τάξη, με τα υψηλά οικονομικά στρώματα να την "κάνουν" προς ελβετίες και εξωχώριες. Με τον Τράγκα να επικαλείται το Δόγμα του Σοκ, με τον Σαμαρά να φθονεί τον άλλοτε φίλο του, με τον ίδιο τον ΓΑΠ να θεωρείται είτε πουλημένος (70%), είτε θεότρελος (20%), είτε κρασαρισμένος (10%), με την αριστερά είτε να ζει στην εποχή του Λένιν, είτε να οραματίζεται κοινωνίες Ε.Φ., με τον Καρατζαφέρη να θυμίζει φυσιογνωμία καρτούν που ηγείται ενός μπουκέτου b-εκδοτών, με την ιστορική Ελευθεροτυπία να πάει να κλείσει λόγω αδυναμίας δανεισμού, με τη νέα μόδα των trash καναλιών, με τους κερδοσκόπους να καιροφυλακτούν...

ΟΧΙ στο γελείο δημοψήφισμα!

ΝΑΙ στην ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Δανειακής Σύμβασης!

ΟΧΙ στην χρεοκοπία της χώρας!

ΝΑΙ σε οικουμενική κυβέρνηση!

ΟΧΙ στους σχιζοφρενείς πολιτικούς!

 

Ποιοί αποφασίζουν για εμάς;

Έλληνα:

ποιός από τους πολιτικούς μας έχει ποτέ δουλέψει και αν ναι πριν από πόσο καιρό και σε τι δουλειά;

ποιές είναι οι γνώσεις του και ποιά η εμπειρία του;

έχει ποτέ του χρηματισθεί ή έχει κάνει ρουσφετάκια;

από που βγάζει χρήματα και πώς ζει;

είναι το επίπεδο της ζωής του ανάλογο του Ε1 του;

Έχεις 300 βουλευτές.

Έχεις 5 μετρημένους που να διαθέτουν τις ικανότητες;

 

Ποιός τους ψήφισε;

αυτός που κοιτά την πάρτη του.

αυτός που κριτικάρει στον καναπέ του.

αυτός που συζητά για τα εκτός χώρας σενάρια.

αυτός που θεωρεί ότι φταίνε όλοι οι άλλοι.

αυτός που ζητά ρουσφέτι για τον στρατιώτη γιό του και την αδιόριστη κόρη του.

αυτός που δεν κόβει αποδείξεις.

αυτός που έχει το Jeep για να νοιώθει κάποιος.

αυτός που παίρνει εφημερίδα για τις προσφορές της.

αυτός που μπαίνει στο internet για να γκομενιάσει.

αυτός που συζητά περί οικονομικών και παγκοσμιοποίησης και δεν μπορεί καν να διαβάσει τον 9χρονο γιό του.

αυτός που σαβουρώνει στις ταβέρνες και κοροιδεύει τον Πάγκαλο.

 

Τελικά είναι άξιοί μας και τυχεροί ήμασταν που λαμογιάσαμε κάποτε και μπήκαμε στο ευρώ!

ΈΛΛΗΝΑ

βάφτισες την Ευρώπη και τους πλανήτες.

γέννησες την φιλοσοφία, τα μαθηματικά, την αστροφυσική.

είσαι περήφανος για τους Αρχαίους.

κατέκτησες δυο φορές τον κόσμο.

 

Τώρα είσαι στα χέρια του Αστερίξ, σε κάνει ότι θέλει η χώρα που κατέστρεψε δυο φορές τον κόσμο, ελπίζεις βοήθεια από ένα μαύρο και έχεις αφεθεί στο έλεος του αποτυχημένου πρωθυπουργού και του άχρηστου αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο έλεος του 50% original - ο θεός να το κάνει - dna και στην γριά - να μη το γράψω - ΠολΑ.

'Ό,τι και να γίνει η Ελλάδα - ως γνωστόν - ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ.

με ευρώ ή με δραχμή στα παπάρια μας

εδώ την βγάλαμε καθαρή μετά από χρόνια σκλαβιάς, τώρα θα σκύψουμε το κεφάλι;

Ας μείνει ΜΟΝΟ κάτι καλό!

Ας γίνουμε και πάλι ΈΛΛΗΝΕΣ, γαμώ το κέρατό μου!

Κωνσταντίνος Σαρρής-Τζαμτζής (FC&D The Development Experts), Ιανουάριος 2012

Καλή Χρονιά με υγεία, θάρρος, επιμονή και αισιοδοξία. Αλλος ένας χρόνος ολοκληρώθηκε και ο νέος διανύει τα πρώτα του βήματα. Η ύφεση συνεχίζεται και δεν έχουμε καμμία πληροφόρηση σε ποιο σημείο της βρισκόμαστε. Η εικόνα που εισπράτουμε καθημερινά από την αγορά δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Από αυτή την καθημερινότητα δεν θα μπορούσε να λείπει το franchise. Τι ίχνη ή τί σημάδια καλύτερα του άφησε το 2011; Πόσο αυτά τα σημάδια θα το επηρεάσουν; Πώς το αντιμετωπίζει η αγορά; και τι πρέπει να κάνουμε για το 2012;

Απλές ερωτήσεις μα ιδιαίτερα «καυτές». Τόσο «καυτές» δε που πλέον «δεν έχουν πάρει φωτιά τα μπατζάκια μας», αυτό είναι έτσι και αλλιώς σίγουρο αλλά δυστυχώς η φωτιά προχωράει και πρέπει να την σβήσουμε πριν να είναι πολύ αργά. Γιατί όμως αναφέρουμε όλα αυτά, τι έγινε το προηγούμενο έτος και μας ανάγκασε να αναφερθούμε «ξανά» σε αυτά; Πολύ απλά γιατί με το Franchise δεν ασχολούνται οι franchisees όπως θα έπρεπε αλλά η Αστυνομία. Για παράδειγμα ακολουθούν δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις.

  • Η πρώτη, αναφέρεται σε δημοσίευματα του http://www.e-go.gr όπως και άλλων sites για την σύλληψη γνωστού ιδιοκτήτη αλυσίδας κομμωτήριων για φοροδιαφυγή στην διεύθυνση http://www.e-go.gr/news/article.asp?catid=17826&subid=2&pubid=128847081&tag=19760 με τίτλο «Η πορεία από τις κομμώσεις στο ...κούρεμα» όπου περιγράφει όλο το ιστορικό ενώ αναφέρει επίσης «..σε βάρος του μάλιστα εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, βάσει της οποίας είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών για το αδίκημα της εκβίασης».   
  • Η δεύτερη, γίνεται γνωστή από μία πρώην Franchisee γνωστού δικτύου όπου με διάθεση να προστατέψει και άλλους από το να «παρασύρθουν» γράφει στην διεύθυνση που διατηρεί στο Facebook,  http://www.facebook.com/profile.php?id=100002063391367&sk=wall, τι έχει περάσει, παραθέτει και φωτογραφίες και αναφέρει με πίκρα, «Ο μόνος λόγος που η εταιρεία έκανε μία φ...οβερή διαφήμιση εκμεταλλευόμενη πάντα την ταμπέλα της ήταν για να ξεφορτωθεί ...τα στοκ από τις αποθήκες της» και συνεχίζει «ΟΤΙ ΛΑΜΠΕΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ!!!!!!!!! (με περισσότερα θαυμαστικά).

Σύμφωνα με μία έρευνα που διενεργήσαμε το 2011 στην FC&D, (www.fcd.gr) μεταξύ υποψηφίων franchisees λάβαμε περίτρανα τις απαντήσεις όπως ακολουθούν : «Καλό το franchise αλλά βρίσκεται σε παρακμή», «Καλό το όνομα αλλά άκουσα πως δεν υπάρχει υποστήριξη οπότε τι να το κάνω», «Καλή η προοπτική του franchise και όσα λέει η εταιρεία ότι προσφέρει αλλά δεν τα βλέπω» και που επιβεβαιώνουν δυστυχώς πως το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο.

Οσοι ασχολούμαστε επαγγελματικά με τον θεσμό δεν χρειάζεται να «ευλογούμε τα γένια μας», αλλά χρειάζεται να τα καθαρίσουμε. Οσοι δε βρίσκονται σε θεσμικούς ρόλους να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες.

Το Franchise έχει δυναμική και είναι αναμφισβήτητα η καλύτερη μέθοδος ανάπτυξης, δεν επιτρέπεται όμως να καταστρέφεται από εκείνους που ανήκουν στην κατηγορία «εξυπνάκηδες».

Παθιάζομαι και ερωτεύομαι ξανά από την αρχή τον θεσμό Curves, όταν βλέπω και ακούω πόσο αλλάξαμε τη ζωή της Ελληνίδας γυναίκας!

Μαρίνα Χρυσάνθου

Master Licensor των CURVES σε Κύπρο και Ελλάδα

 

Κυρία Χρυσάνθου, τελικά, τι είναι τελικά αυτό που μετράει περισσότερο στην επιτυχία ενός concept. Η καινοτομία, το σύστημα λειτουργίας, η υποστήριξη προς τους franchisees, το brand;

Σίγουρα μια καινοτομική ιδέα με την ανάλογη τεχνογνωσία, το σωστό σύστημα λειτουργίας και τη σοβαρή υποστήριξη είναι πολύ βασικά για την επιτυχία μιας επιχείρησης, αλλά το πιο σημαντικό στοιχείο επιτυχίας είναι οι πρεσβευτές του συστήματος στην αγορά – οι franchisees! Όσο σωστές και να είναι οι προδιαγραφές κάποιου συστήματος, η προσεκτική επιλογή των πρεσβευτών του είναι πάντα το κλειδί της επιτυχίας.

Ποιές ήταν οι προκλήσεις που συναντήσατε ως υπεύθυνη των Curves και πως τις αντιμετωπίσατε;

Πολλές ήταν και είναι οι προκλήσεις στην πορεία ανάπτυξης μας αλλά δύο ήτανε οι πιο σημαντικές. Η πρώτη πρόκληση ήταν ο ίδιος μου ο εαυτός. Ήθελα να αναπτύξω το δίκτυό μου το συντομότερο δυνατό και παντού. Οι αιτήσεις από υποψήφιους αγοραστές ήτανε πολλές τα έξοδα της εδραίωσής μου τεράστια και ο πειρασμός να ξεφύγω από τις αρχές μου ανάλογος. Συνεχώς πάλευα με τη συνείδησή μου να μην εγκρίνω λάθος συνεργάτες παρασυρόμενη από την ανάγκη εσόδων, γιατί στόχος -ήταν και είναι- να αναπτυχθώ σωστά για να μην κινδυνεύει το δίκτυό μου από μελλοντικές προκλήσεις και να καταρρεύσει. Οι σημερινοί μου συνεργάτες είναι η ξεκάθαρη απόδειξη ότι αυτή την πάλη την έχω κερδίσει και σκοπεύω να συνεχίσω να την κερδίζω.

Δεύτερη πρόκληση ήταν ο δισταγμός της αγοράς για κάτι τόσο καινοτομικό. Τα Curves ήταν ένα καινούριο είδος εκγύμνασης και οπωσδήποτε το κοινό δεν μπορούσε να φανταστεί πώς θα έβλεπε αποτελέσματα με το 30λεπτο πρόγραμμα που προσφέραμε. Αυτό φυσικά μπορούσε να αντιμετωπιστεί και αντιμετωπίστηκε με υπομονή. Οι επιλεγμένοι μου franchisees κράτησαν το ηθικό τους ψηλά μέχρι κάποιες Ελληνίδες να μας εμπιστευτούν, για να αποδείξουμε τα αποτελέσματα μας.

Σήμερα, πώς χαρακτηρίζετε την ανταπόκριση από του καταναλωτικού κοινού αλλά και των νέων επιχειρηματιών στο concept των Curves;

Τα Curves δεν προτίθενται να μειώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους και αυτό δυστυχώς σημαίνει μικρές και σποραδικές εκπτώσεις στην αξία του συστήματος για τα μέλη μας. Δυστυχώς με τις τραγικές εκπτώσεις που συμβαίνουν στα άλλα γυμναστήρια τα Curves βρέθηκαν να είναι σήμερα ανάμεσα στις ακριβότερες λύσεις στον τομέα... Ωστόσο, επειδή ο θεσμός είναι σωστός και ο καταναλωτής έχει απαιτήσεις ποιότητας, το κοινό μας όχι μόνο δεν μας έχει εγκαταλείψει αλλά μας προτείνει με πάθος, για αυτό και όταν ανοίγουμε ένα νέο παράρτημα το ποσοστό νέων μελών από συστάσεις βρίσκεται στο 65%.

Όσο για τους νέους επιχειρηματίες νομίζω ότι η ανοδική πορεία μας –54 παραρτήματα (συν 9 στην Κύπρο) σε 4 χρόνια– δείχνει την ανταπόκριση και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν τόσο για την επένδυσή τους όσο και την λειτουργία τους, ακολουθώντας πάντα πιστά την πολιτική μας. Το γεγονός ότι μέσα σε αυτή την οικονομική πρόκληση της χώρας μας, εμείς έχουμε μέχρι τώρα να επιδείξουμε μόνο ανάπτυξη δικτύου μιλά από μόνο του!

Τι είναι αυτό που σας παρακινεί και σας δίνει δύναμη στην καθημερινότητα της δουλειάς;

Παθιάζομαι και ερωτεύομαι ξανά από την αρχή τον θεσμό Curves, όταν βλέπω και ακούω πόσο αλλάξαμε τη ζωή της Ελληνίδας γυναίκας. Οι ευθύνες και οι προκλήσεις είναι τεράστιες και παρόλο που είμαι θετικό άτομο και πιστεύω με πάθος σε αυτό που κάνω, πολλές φορές ένοιωσα κούραση, απογοήτευση και άγχος. Σε τέτοιες στιγμές προτιμώ να βγαίνω στα παραρτήματα και να τρέφομαι ακούγοντας τις εμπειρίες των μελών μας. Μπορώ να αντεπεξέλθω στην καθημερινότητα μόνο όταν υπάρχει ένας απώτερος στόχος και το να αλλάζεις την ζωή των ανθρώπων προς το καλύτερο είναι για μένα ένα λειτούργημα που μου δίνει δύναμη να συνεχίσω.

Εάν γυρίζατε πίσω στο χρόνο υπάρχουν πράγματα που θα κάνατε διαφορετικά;

Βλέποντας σήμερα το δίκτυό μου, υγιές, πιστό, αφοσιωμένο και τα μέλη μας ευχαριστημένα, ακόμα και τα λάθη που ίσως έχω κάνει δεν θα τα άλλαζα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει franchisor αλάνθαστος, απλά υπάρχουν κάποιοι που δεν μαθαίνουν από τα λάθη τους. Εγώ έχω μάθει και έχω εξελιχθεί μέσα από αυτά για αυτό και κάποιες φορές λέω ότι τα λάθη μου τα αγαπάω. Δεν θα άλλαζα λοιπόν κάτι.

Στις σημερινές οικονομικές συνθήκες τι θα συμβουλεύατε τους νέους επιχειρηματίες;

Οι απόψεις μου παραμένουν οι ίδιες. Το franchising είναι ένας γάμος, μια επαγγελματική συμβίωση και η αμφίδρομη προσεκτική επιλογή (franchisee και franchisor) είναι βασικό συστατικό επιτυχίας και αποφυγής δυσάρεστων «διαζυγίων». Κάτω από τις σημερινές οικονομικές συνθήκες η ανάγκη σωστών συνεργατών είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτική. Όλοι εργαζόμαστε περισσότερο για λιγότερα κέρδη, κάποιοι franchisees μέσα στον πανικό τους μπορεί να ξεφύγουν από την οικονομική πολιτική της αλυσίδας τους, λόγω πίεσης από την αγορά και κάποιοι franchisors μπορεί να μη διαθέτουν την ευελιξία να δώσουν λύσεις στο δίκτυό τους με αποτέλεσμα αυτό να οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Αν λοιπόν η επιλογή έγινε από την αρχή σωστά, ο franchisee θα παραμείνει πιστός ο franchisor θα συνεχίσει να δίνει λύσεις και το δίκτυο θα παραμείνει δυνατό μέχρι να έρθουν καλύτερες μέρες.

Ποιές είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που έχετε σχεδιάσει για την προστασία του δικτύου, ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή;

Οι «προστατευτικές» δικλείδες για την προστασία ενός δικτύου –δεν θα τις έλεγα ασφαλιστικές– πρέπει να έχουν σχεδιαστεί από την αρχή και θα ήτανε αισχρό ψέμα αν εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος franchisor δηλώσει ότι δημιούργησε επιπλέον δικλείδες για τη σημερινή εποχή.

Δεν μπορεί ένας franchisee να θέλει να γίνει επιχειρηματίας και να κουβαλάει μαζί του το σκεπτικό του υπαλλήλου, κάτι που εξηγώ σε όλους τους υποψφίους στην πρώτη μας συνάντηση και πριν ακόμη εισέλθουν στο δίκτυο. Επιχειρηματίας σημαίνει «επιχειρώ» και αποδέχομαι ότι δεν υπάρχει ασφάλεια. Με το δεδομένο ότι ο franchisee είναι διατεθειμένος να δουλέψει σκληρά, μπορεί να μειώσει τα ποσοστά αποτυχίας του εάν η πρόταση που επιλέξει διαθέτει ΚΑΙ τα 3 κριτήρια α) να αντιπροσωπεύει ένα αληθινό προϊόν β) να επιλέξει ένα franchise που διατηρεί καλό όνομα στην αγορά και γ) να επιλέξει να συνεργαστεί με ένα δυναμικό franchisor ο οποίος έχει ήθος, γνώση, πείσμα και όραμα.

Συνεχίζω να επιλέγω για το δίκτυό μου -παρόλη την οικονομική πίεση– ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να δουλέψουν σκληρά και αφοσιωμένα, έτσι ώστε να διατηρούμε ένα καλό όνομα στην αγορά. Το προϊόν μας είναι αληθινό και φυσικά εγώ παλεύω με ήθος και όραμα μαζί τους. Δεν υπάρχουν και δεν έχω άλλες δικλείδες για την προστασία του δικτύου μου άλλες από αυτές που ξεκίνησα, όποια και αν είναι η σημερινή εποχή και οι franchisees μου το σέβονται αυτό και το εκτιμούν ως πραγματικοί επιχειρηματίες.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα για το συνεργάτη επιχειρηματία και ποιο το ιδανικό προφίλ για εσάς;

Οι βάσεις με τις οποίες κτίστηκε αυτή η δικαιόχρηση είναι, όπως είπα πιο πριν, και τα πλεονεκτήματά της. Τα Curves είναι ένα αληθινό προϊόν για αυτό και δημιουργεί πιστό κοινό, διατηρεί ένα πολύ καλό όνομα στην αγορά, γιατί αντιπροσωπεύεται από σωστούς ανθρώπους και καθοδηγείται με το ίδιο ήθος κα πάθος τόσο από τον κ. Gary Heavin, τον ιδρυτή του, όσο και από εμένα και την ομάδα μου. Σε αυτό το προφίλ ταιριάζουν μόνο υποψήφιοι οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να εργαστούν σωστά, σκληρά και πιστά κάτω από οποιεσδήποτε προκλήσεις μας δώσει η κάθε εποχή. Υποψήφιοι που αντιλαμβάνονται ότι το μέγεθος της συνεισφοράς τους δεν είναι να πληρώσουν το αρχικό μας τέλος και να αναρτήσουν το λογότυπό μας αλλά ξέρουν να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους για να λειτουργούμε όλοι σαν μια μεγάλη ομάδα.

Παρατηρείται πλέον πολύ σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος για franchising. Πώς διαμορφώνεται το πλαίσιο συνεργασίας προς τους υποψηφίους ενδιαφερόμενους; Έχει αλλάξει; Έχει προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα;

Πράγματι το τελευταίο έτος έχω πολλές αιτήσεις από αυτήν την μερίδα της αγοράς που αναζητεί επαγγελματικές λύσεις -δεν το λέω επιχειρησιακές λύσεις γιατί αυτά τα παιδιά απλά ψάχνουν να αγοράσουν μια θέση εργασίας- και τα Curves σίγουρα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και σίγουρα ένα φθηνότερο πακέτο θα τους προσέλκυε και θα βοηθούσε στην γρήγορη ανάπτυξη του δικτύου μου. Οικονομικά σαν franchisor μια τέτοια κίνηση με συμφέρει αλλά οι γρήγορες λύσεις έχουν και τα μειονεκτήματά τους, τα οποία σε αυτή τη φάση προτιμώ να τα αποφύγω. Ένας franchisee που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει στην τιμή αγοράς το franchise μου, το οποίο είναι και από τα φθηνότερα στην αγορά, τότε σίγουρα δε διαθέτει το κεφάλαιο να αντεπεξέλθει στα καινούργια μέτρα που κάθε τόσο αντιμετωπίζουμε. Έχουμε απορροφήσει σαν δίκτυο 2 αυξήσεις ΦΠΑ, περαιώσεις και αυξημένες εισφορές στην εφορία. Εάν αυτά συνέβαιναν σε ένα franchisee με περιορισμένους πόρους και μάλιστα στο γέννημα ενός παραρτήματος, σίγουρα θα έκλεινε σύντομα τις πόρτες του. Δε βλέπω το λόγο να προσθέσω στο δίκτυό μου άτομα με ανεπαρκή κεφάλαια, για να τα δω σε λίγο χρόνο να χάνουν τη σίγουρα χαμηλή επένδυσή τους, αλλά και να μεταδώσουν στην αγορά την λανθασμένη αίσθηση ότι τα Curves δεν είναι μια επένδυση με χαμηλά ρίσκα.

Ποιά είναι τα αναπτυξιακά πλάνα σας για το 2012;

Τα Curves διοικούνται ανεξάρτητα σε κάθε χώρα για αυτό και μπορώ να μιλήσω μόνο για την ελληνική αγορά την οποία εγώ καθορίζω. Θεωρώ το 2012 ένα καθοριστικό έτος για όλα τα franchise. Αυτό που ζούμε σήμερα είναι ένας οικονομικός πόλεμος και όπως σε κάθε πόλεμο κανείς δε βγαίνει αλώβητος. Σημασία έχει στο τέλος αυτού του πολέμου ποιες εταιρείες θα βρεθούν με τις λιγότερες ζημιές. Σαν επιχειρηματίας για το έτος 2012 δεν στοχεύω σε ανάπτυξη αλλά σε διατήρηση του δικτύου μου. Οι νέες πωλήσεις για ένα franchisor σίγουρα προσφέρουν περισσότερα κέρδη, αλλά μεγαλώνοντας το δίκτυο ανοίγουμε και περισσότερα μέτωπα. Στόχος μου αυτό το έτος δεν είναι μεγαλύτερα κέρδη αλλά να διατηρήσω τα υπάρχοντα παραρτήματα στα οποία πρέπει να είμαι και πιο συγκεντρωμένη και πιο κοντά τους. Η μοναδική εξαίρεση που κάνω στον κανόνα αυτό είναι η εσωτερική ανάπτυξη όπου σκοπεύω να αυξήσω τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στα υφιστάμενα παραρτήματα.

Σε ποιες περιοχές δίνετε προτεραιότητα;

Εάν ο υποψήφιος πληροί τα ακόμη πιο αυστηρά μας κριτήρια μας ενδιαφέρει άμεσα η αγορά της περιφέρειας όπως Βόλος, Λάρισα, Τρίπολη και γενικά περιοχές άνω των 20.000 ατόμων σε πληθυσμό, όπου τώρα δεν αντιπροσωπευόμαστε και έχουμε τεράστια ζήτηση από υποψήφια μέλη για να ανοίξουμε.

Σταθερό ποσό το οποίο αφορά την άδεια χρήσης του ονόματος, την αποκλειστικότητα της περιοχής και τη μεταφορά της τεχνογνωσίας του δικαιοπαρόχου προς τον δικαιοδόχο. Περιλαμβάνει, συνήθως, αρχική εκπαίδευση, προσαρμογές στα αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά πρότυπα, προμελέτη, μελέτη στοχοποίησης, άδεια χρήσης του εγχειριδίου λειτουργίας.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες κατά UFOC που αφορούν στην παρουσίαση των Συστημάτων Franchise χρησιμοποιούνται κατά την διαμόρφωση των Ενημερωτικών Φακέλων των δικαιοπαρόχων εταιρειών. Ωστόσο, η έως τώρα πρακτική δείχνει ότι ελάχιστοι σύμβουλοι και δικαιοπάροχοι έχουν υιοθετήσει τις σχετικές οδηγίες με σκοπό την διευκόλυνση του έργου τους αναφορικά με τον «κόπο» σύνταξης ενός πλήρους ενημερωτικού φακέλου και απλά ακολουθούν τις ελάχιστες προδιαγραφές εστιασμένες κυρίως στο marketing, στην προσπάθεια δηλαδή να παρουσιάσουν όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό το εκάστοτε franchise concept.

Ο δικαιοπάροχος σου παρέχει το γενικό πλάνο των διαδικασιών εκείνων που ως δικαιοδόχος θα πρέπει να ακολουθήσεις, την εφαρμογή, όμως, των διαδικασιών αυτών θα πρέπει να την αναλάβεις ο ίδιος, καθώς και την σκληρή δουλειά και την υπομονή που απαιτείται, πάντα με το δικό σου μεράκι, υπομονή και επιμονή.

Ποιοί είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες και στοιχεία που πρέπει να εξετάσεις ως υποψήφιος δικαιοδόχος όταν αναλύεις και αποφασίζεις την ένταξή σου σε κάποια αλυσίδα που αναπτύσσεται μέσω δικιαόχρησης;

NEED HELP? (x)
MESSAGE